Friday, November 18, 2011

כ"ץ-תפקידם של אמצעי תקשורת המוניים בישראל - סיכום

כ"ץ-תפקידם של אמצעי תקשורת המוניים בישראל          תקציר

מיון הצרכים ל4 קבוצות:

1.                   קוגניטיביים -חיזוק ידע והבנה

2.                   אפקטיביים - חיזוק התנסות רגשית ,הנאה

3.                   אינטגרטיביים -חיזוק אמון ,ביטחון ויציבות

           אינטגרטיביים  נוספים כגון קשר משפחתי ,חברים והעולם הסובב

4.                   אסקפיסטיים -בריחה מהמציאות 


השוואה בין סקר שנערך בישראל בשנת 1970 לסקר של 1990.

חשיבותם של צרכים אישיים עלתה וחלה ירידה מתונה בחשיבות צרכים קולקטיביים.

למשפחה עדיין תפקיד מרכזי.

קיימת חלוקת תפקידים בין אמצעי התקשורת במילוי צרכים.

1. בעלי השכלה נמוכה נעזרים יותר במדיה האלקטרונית מאשר בעלי השכלה גבוה.
2. בכל שכבות ההשכלה ,הטלוויזיה ממלאת תפקיד עקרי במימוש צרכים אפקטיביים -קשר עם
    החברים והעם.
3. נחלש הקשר בין קולנוע-וטלוויזיה.   התחזק הקשר  רדיו-טלוויזיה     ולפיכך המסקנה:
4. אופיו של המדיום מכתיב את מידת השימוש בו אך גם סוג הצורך קובע את המדיום המתאים
5. הטלוויזיה מספקת טווח רחב יותר של צרכים לעומת הקולנוע והספר שהנם ספציפיים יותר.

בזמן משבר  (נבדק במלחמת המפרץ)

*חלה עלייה בחשיבותם של צרכים קולקטיביים וחיזוק הסולידריות.
*חלה עליה בצורך לעקוב אחרי הממשלה ולתת אמון במנהיגים
*חלה ירידה בצורך לברוח מהמציאות היומיומית.
*ככל שישנה יותר השכלה יורד הצורך בסולידריות ובחיזוק דעת האדם מצד הסביבה.
*עלתה חשיבות הרדיו והטלוויזיה בסיפוק צרכים מדיניים ואישיים.
*ירדה הערכת המדיה ככלי עזר למעקב אחרי פעולות הממשלה -כנראה כתוצאה מרצון גבוה
  מאוד למידע שלא נענה כהלכה.

סיכום והמלצות.

לישראלי נוספה שעת פנאי ליום
חלה ירידה בצריכת האומנות -
       -הישראלי מעוניין בפעילויות שבהן הוא קובע איפה ומתי   (כגון הטלויזיה)
לישראלי כיום יש יותר אוריינטציה להווה
 עליה בטיפוח ה"אני" ופיחות בפעילות קולקטיביות.
 חל שינוי ברמת החיים
 עליה ברמת ההשכלה לא הובילה לעליה בהתעניינות באומנות.
 שינויים פוליטיים -עליית ה"מזרחנים"
 עליית כוחה של הטלויזיה.
 גידול בשעות הפנאי הוסיף לכוחה של הטלויזיה.
  ישראל היא עדיין חברה מסורתית
ערכי האוריינטציה העצמית אינם כולם הדוניסטים.
 יום שישי שהתפנה לישראלי לא משמש אותו לפיתוח עצמי.
 ככל שעולה ההשכלה עולה צריכת האומנות
  ישנה חשיבות לקבוצת הגיל. חלה עלייה בגילו של קהל התאטרון.
  יישנה חשיבות לעדה - אשכנזים צורכים יותר אומנות
 המשכילים הערבים אינם שבעי רצון ממיצוי הזמן  הפנוי שלהם.
        כל האוכלוסייה הערבית צורכת פחות אומנות.
פעילויות תרבותיות מתרכזות בערים המרכזיות
ככל שיישוב המגורים קטן יותר יישנה יותר נטייה לצאת ממנו לאירועים תרבותיים.


כ"ץ-תפקידם של אמצעי תקשורת המוניים בישראל

No comments:

Post a Comment