Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: מודלים בתקשורת המונים


          מודלים בתקשורת המונים
הזרימה של אמצעי התקשורת היא דו-שלבית -  שטח ß.טלוויזיה ß קהל יעד.
כלי התקשורת והעיתונאים משמשים מתווך בין האירועים לבין הנמענים.

מודלים קוויים-לאסוול, שאנון וויבר

מודל לאסוול  (1948, Lasswell) (מדען, חוקר מתחום מדעי המדינה 1902-1978)

מי      ß אומר מה  ß      באיזה ערוץ    ß   למי   ß   באיזו השפעה

מוען     ß מסר     ß  אמצעי תקשורת  ß   נמען  ß   השפעה.


תרומת המודל- מספק הסבר משכנע להשפעה החזקה של תקשורת ההמונים בשימוש בטכניקות של תעמולה.

נקודת תורפה- הנמען פסיבי. המודל מתעלם מן המשוב של הנמענים ומהשפעתו. המודל יוצא מנקודת השקפה התנהגותית (ביהביוריסטית) לפיה למוען יש כוונת השפעה מניפולטיבית ולנמען תגובה אוטומטית לגירוי. לא תמיד יש למוען כוונה ולנמען יש מערכות בקרה וסינון.

מודל שאנון וויבר  (1949, Shannon and Weaver) (חוקרים מתמטיקאים)


                                                          אות (סיגנל)
                         קידוד המסר                    רעש                פענוח המסר     
                                       

תרומת המודל- הוספת הקידוד והפענוח לתהליך התקשורת. הוספת מושג הרעש, הפרעה בתקשורת המסבירה פערים בין המסר לבין הקלט.

נקודת תורפה- הנמען פסיבי. הפער בקליטה נובע משיבוש בערוץ התקשורת. התייחסות לתהליך התקשרותי מהיבט טכנולוגי בלבד.
מודלים מעגליים-דה פלר, אוסגוד ושראם

מודל דה פלר  (1968, DeFleur)


מוען               משדר              ערוץ                 מקלט                 נמען
                                               
  רעש
 
                                        
 


נמען              מקלט           ערוץ משוב               משדר             מוען


הכפלה של מודל שאנון וויבר. כעיקרון תהליך התקשורת חוזר על עצמו. הוא מעגלי, אינו חד כיווני והמסר בו אינו מהווה גורם משפיע בתהליך.
כל צורת תקשורת היא מעגלית. (משוב). לנמען יש ערוץ משוב. למשל בעיתון-מכתבים למערכת, בטלוויזיה- SMS, עדיין המוען הוא היוזם והנמען מוגבל לתגובה. גם אם התגובה משפיעה היוזם.

תרומת המודל- המודל לוקח בחשבון ערוץ משוב. שכלול מושג הרעש לכל השלבים בתהליך התקשורתי. הרחבת מושג הרעש מעבר לסיבות טכנולוגיות. הרעש יכול לנבוע גם מחוסר ריכוז או הבנה שונה.

נקודת תורפה- מעמד המוען והנמען אינו סימטרי. המוען הוא היוזם והקובע והנמען מוגבל לערוץ משוב.

מודל אוסגוד ושראם (1954, Charles Osgood, Wilbur Schramm)
צ'ארלס אודגוד- פסיכו לינגוויסט. ווילבור שראם- חוקר תקשורת

                    מסר                     

מפענח                              מפענח                             
מפרש                               מפרש
מקודד                              מקודד
             
                    מסר                         

כל אחד בתורו הוא מוען ונמען המקודד ומפענח מסרים
תרומת המודל- למוען ולנמען מעמד שווה וסימטרי. משקל מרכזי מיוחס להצפנה ולפענוח התכנים יותר מאשר לערוץ העברת המסר ולהשפעה המיוחסת לו. יש חשיבות לפרשנות ומתן משמעות למסר כהסבר לפער בין כוונת המוען לתפיסת הנמען. מוביל למודלים הסמיוטיים.
נקודת התורפה- מתאים יותר לתקשורת בין אישית מאשר להסבר השפעתה של תקשורת ההמונים.
ראה גם:

No comments:

Post a Comment