Tuesday, November 22, 2011

פילוסופיה של העת החדשה: לייבניץ


השאלה שמנחה אותנו בבואנו לבחון את הפילוסופיה של לייבניץ היא כיצד המטהפיזיקה של לייבניץ היא בין היתר, ניסיון להתמודד ולהתגבר על הקשיים שנשארו פתוחים בפילוסופיות של דקארט ושל שפינוזה.
האתגר הפילוסופי של לייבניץ הוא לנסח מטהפיזיקה שתשלב הן ביסוס מושג של המדעים, אבל שגם תאפשר את המוסריות שמניחה מידה כלשהי של חופש.
אתך שפינוזה קיבלנו שיטה שהייתה הכרחית לחלוטין, אבל החופש במובן המוסרי/הישן של המילה לא היה יכול להתקיים (חירות מוסרית, חופש פעולה/רצון). מאידך המערכת הקטרזינית, הציע קיום שבו יש יחסים בין עולם-אלוהים-אדם, עם משהו במדע שתלוי על בלימה; האמיתות הניצחיות הן נבראות והן פונקציה של החופש האינסופי של אלוהים והאל היה יכול לברוא עולם אחר, כלומר יש משהו שרירותי במדע (הגם שהאל ערב לאמת, בראייה כוללת יש משהו שאינו יציב – תלוי ברצון האל, אך בתמורה קיבלנו את הרצון האינסופי, החופש, של אלוהים והאדם שפתח פתח ליחסים בין עולם ואדם).
האתגר הפילוסופי הגדול של לייבניץ עצום כי מבחינה מושגית נראה כאילו זה בלתי אפשרי ליישב בין העולמות הללו.
הבחנה נוספת שהצבענו עליה, שליינביץ עושה, היא הבחנה בין הפיזי למטהפיזי. המאמר המטהפיזי מבחין בין הרמה של הנראות, האמפירית של העולם, ההתנסות היומיומית בעולם שבה אנו זקוקים לפתרונות מעשיים, כאלו שהפיזיקה השימושית מספקת לנו (מצביעה על הסיבות המכניות של הדברים) לעומת הפן המטהפיזי שאינו עושה במה שיש (פיזיקה) אלא "למה ישנו מה שיש" (מטהפיזי). הפיזיקה ע"פ לייבניץ היא שימושית, המטהפיזיקה כוללת.
כאשר לייבניץ מציב את שאלת ה"למה" הוא בעצם חוזר למקורות האצילים ביותר של הפילוסופיה שממש עוסקת בשאלות מטהפיזיות – את כל הפילוסופיה של לייבניץ יש למקם בפריזמה זו. השאלה המטהפיזית: מדוע? מדוע ישנו מה שישנו? (ולא מה יש).
כדי להתמודד עם השאלה הזו, לייבניץ חייב לשקם את הסיבתיות התכלתית במובן זה שאצל שפינוזה יש ביקורת רדיקלית של סוג הסיבתיות הזו. באתיקה מצאנו ביקרות עקבית על הסברים תכלתיתים שפונים ליסוד רצוני כלשהו. כפי ששפינוזה ביטל את מושג הרצון מבחינה פילוסופית, כך גם ביטל את התכלתיות בפילוסופיה (שהם שני צדיו של אותו המטבע).
במובן מסויים, השאלה שניסחנו אותה בשפה מוסרית-מדעית ניתן לנסח אותה בשימוש במושגים אלו: כיצד ניתן להחזיר את הסיבה התכליתית ואת מושג הרצון הנלווה, מבלי לפגוע במדעיות של המדע, בהכרח שבמציאות. זו בעיתיות אחת ויחידה שלייבניץ מתארה כבעיה המטהפיזית של הפילוסופיה.


פילוסופיה של העת החדשה - סיכומים
מבוא לפילוסופיה של העת החדשה 

No comments:

Post a Comment