Saturday, November 19, 2011

תקשורת המונים: אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא – גייטלין - סיכום

אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא גייטלין


אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא של גיטלין הוא מאמר תיאורטי היוצא מהגישה הביקורתית (ניאו-מרקסיסטית)

טוען להשפעה חזקה של תקשורת המונים.

על פי גייטלין האליטה ( אוכלוסייה מצומצת ) השלטת היא בעלת אינטרס לשמור על השליטה.
אידיאולוגיה הגמונית - שכנוע של כלל האוכלוסייה ששימור המצב הוא אינטרס של כולנו.

גייטלין בודק כיצד ההגמוניה באה לידי ביטוי בפועל בארה"ב

ע"י ניתוחן של תוכניות בידור בשעות השיא:

א)פורמו ונוסחה משבצת שידור קבועה (יש גם היבט כלכלי נוח למפרסמים)

                              מוטיבים קבועים בעלילה ,תוכן הדורש חשיבה טכנית בלבד

ב) ז'אנר מיסוד של פורמט ונוסחה בתוכניות בעלות אופי קבוע וידוע מראש.

ג)רקע וטיפוסים קיבוע סטריאוטיפיים או התאמתם לאידיאולוגיה השלטת.

ד)זווית ראיה ופתרון לגיטימציה רק לסטיות שאינן פוליטיות ושאינן מסכנות את השלטון.

                                    כל פרק מסתיים בפתרון כלשהו ,הפתרון תואםဠלגישה של ההגמוניה.


פעולת ההגמוניה :
העברת מסרים-  "זה המצב והערכים הרצויים לשלטון"
 הקנייה של תפיסה צרכנית אנו רואים את עצמנו כצרכנים ולא כאזרחים
            (תפיסה א-פוליטית). כצרכנים יש לנו אינטרס בשימור המצב הקיים.

התמודדות עם תפיסות הסותרות את האידיאולוגיה ההגמונית על פי אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא  גייטלין

:


1. שנות החמישים התעלמות 

2. שנות השבעים ביות הבעיות

     ריימונד ויליאמס (1977) ביצע חלוקה :
   א)  תפיסות עולם חלופיות מציגה השקפת עולם מובחנת אך עם זאת משלימה ומתיישבת עם
          האידיאולוגיה ההגמונית.
ב)   אופוזיציונית מנוגדת לאידיאולוגיה ההגמונית.
         כצעד מנע האידיאולוגיה ההגמונית תספוג ותביית את התפיסה המנוגדת .
         כדי לשרוד האידיאולוגיה ההגמונית בקפיטליזם הליברלי , (בשל סיבות כלכליות)
        תעתיק אל תוך המערכת התרבותית קונפליקטים חברתיים במידה הדרושה כדי
        להישאר הגמונית.


אידיאולוגיה של זמן צפיית שיא  גייטלין

No comments:

Post a Comment