Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: אסכולת סדר היום


אסכולת סדר היום

החוקרים מקומבס ושו (McCombs & Show, 1972) העניקו לאסכולה את שמה בעקבות מחקר שערכו על מסע הבחירות לנשיאות בארה"ב באיזור צ'אפל היל בצפון קרוליינה שנת 1968).

סטפנס (1931) כתב העיתון evening post בניו יורק בשנות ה-20 של המאה ה-20 שם לב כיצד פרסום שלו על מקרה פלילי גרם לעיתונים מתחרים להרבות בפרסום סיפורי פשע. הדבר יצר בקרב הציבור תחושה, כי ניו יורק נתונה בעיצומו של "גל פשע".

"העיתונות היא הרבה יותר ממפיץ של מידע ודעות.
אולי אין היא מצליחה ברוב הזמן לומר לקוראיה מה לחשוב,
אך היא מצליחה להפליא לומר להם על מה לחשוב"
(העיתונות ומדיניות החוץ, כוהן, 1963)

אסכולתסדר היום מניחה ברוח הפסיכולוגיה הקוגניטיבית כי צרכן התקשורת הינו פעיל ויוזם. הוא משתמש במידע המגיע מהתקשורת כדי לעצב את השקפת עולמו ולכלכל את צעדיו. זאת בניגוד להשקפה הקודמת ששאבה מהפסיכולוגיה הביהביוריסטית שראתה את הפרט כנתון להתניה באמצעות מערכת של תגמולים וחיזוקים. בן האדם הינו פותר בעיות במקום מושא למניפולציות ולהתניות.

מודל סדר היום עוסק בהשפעת התקשורת בעיצוב  סדר היום והדיון הציבורי.
עפ"י מודל זה לאמצעי התקשורת ההמונים יש יכולת וכוח לקבוע מה יהיו הנושאים שיעמדו על סדר היום הציבורי, ועל מה אנשים יחשבו או ישוחחו.
עצם הפרסום של נושא כלשהו והבלטתו בזמן מסוים מאלץ בני אדם ומוסדות לתת את דעתם על הנושא.
הקף הסיקור התקשורתי קובע את סדר העדיפויות שייתן הציבור לנושאים השונים.
נושאים הזוכים לסיקור תקשורתי נתפסים כחשובים יותר מנושאים לא מסוקרים.
הדרה-התעלמות של כלי התקשורת מנושא מסוים.
היקף הסיקור התקשורתי, כמות הדיווח ומידת הדיון- זמן, שטח, מקום- המוקדשים לנושא, קובעים את היקף תשומת הלב ואת מיקומו של הנושא בסדר היום הציבורי.
ככל שסוגיה זוכה לטיפול אינטנסיבי ולהבלטה רבה יותר באמצעי התקשורת כך היא נתפסת כחשובה יותר בעיני הציבור.
צרכן התקשורת קולט את חשיבותו של האירוע ביחס ישר למידת העיסוק בו בכלי התקשורת .

סוגי סדר יום:
1. פוליטי-  אותו קובעים הפוליטיקאים והממסד, שפונים לתקשורת ומשתפים אותה בנושאים שהם מעוניינים שהתקשורת תעסוק ותסקר.

2. תקשורתי -  סדר יום פנימי של התקשורת הקובע מה יהיו האירועים המסוקרים ומה יהיו הנושאים הבולטים וממה יתעלמו כליל. אמצעי התקשורת משפיעים האחד על השני.

3. ציבורי – סדר היום שנקבע בעקבות השפעת גומלין בין סדר היום התקשורתי וסדר היום הפוליטי ובא לידי ביטוי בתגובת הציבור.זהו גם סדר יום שהציבור מכתיב בהתאם לשיקוליו, צרכיו ורצונותיו. למשל שביתות, פניה לעיתונאים למשל לאחר שהגורמים המוסמכים התעלמו או לתוכניות תחקירים.


מודל סדר היום
סוגיה
נושא
טיפול משתנה של אמצעי התקשורת בסוגיה
תפיסת הציבור את חשיבות הסוגיה
X
==================
X
X
=========
X
X
=====
X
X
=
X
No comments:

Post a Comment