Saturday, November 19, 2011

סיכום מאמר: טלוויזיה פוליסמיות ופופולריות

סיכום מאמר -תקשורת המונים: טלוויזיה פוליסמיות ופופולריות \ ג'ון פיסק


המאמר "טלוויזיה פוליסמיות ופופולריות" של חוקר התקשורת ג'ון פיסק שייך לתיאוריות התרבותיות סמיוטיות ( בתוך איזו תרבות עובר המסר )
על פי גישה זו הנמען מפרש את התוכן בהתאם לתרבותו.

הדגש הוא על הטקסט.

גישות תרבותיות חברתיות-עוסקות בביקורת על החברה והתרבות .
הגישה התרבותית של ג'ון פיסק שונה מהגישות הקודמות ,הוא מתייחס לטקסט ולקשר בין תרבות וחברה.
הוא יוצא מתוך גישה שתכני הטקסט הם פוליסמיים עם הרבה משמעויות . מתמקד בטקסט הטלוויזיוני, שחייב להיות פוליסמי בעל הרבה משמעויות ולכן פונה לכולם , כל יחיד בכל תת קבוצה יכול להזדהות עם אחת מאותן משמעויות.
פיסק טוען שיש בטקסט משמעות הגמונית- האליטה מטמיעה את האידיאולוגיה שלה בטקסט .

לפיכך פיסק טוען כי יחסי הכוחות בחברה מבטאים את יחסי המשמעויות בטקסט.

ככך שהחברה יותר פלורליסטית יהיה טקסט יותר פוליסמי.

כמו כן לפי פיסק על טקסט פופולרי להיות מלא בסתירות בלתי פתורות וזאת על מנת שייתכנו מספר גישות

לפתרון ולכן גם קהל צופים גדול יותר.          גישת ההגמוניה/ ביקורתיות
פיסק
קריאה מועדפת: הקריאה הדומיננטית בהקשר התרבותי
יש רק קריאה אחת
כולנו קוראים מה שההגמוניה השתילה בטקסט.
אומנם קיימת קריאה אחת שכולם
קוראים אבל ייתכנו עוד מספר קריאות ופירושי משמעויות.
הטקסט הוא פוליסמי.
קריאה חתרנית
יש רק קריאה מועדפת-התואמת
להגמוניה
תת קבוצה יכולה לפתח גישה חתרנית שתוביל לשינוי חברתי.

טקסטבמונחים שהטביע פיסק ניתן לומר שהתיאוריה על ההגמוניה טוענת שהטקסט הוא סגור- בעל משמעות אחת בלתי ניתנת לפירוש אחר ממה שההגמוניה הכתיבה.
טקסט פתוח פוליסמי
הנמען
פסיבי וחסר אונים
 אקטיבי
פיסק מדגים ע"י הצגת הסדרה "הארט ואישתו"  כיצד ההגמוניה מכתיבה את הקריאה המועדפת.

סמיוטיקה- חקר השפות .

דנוטציה ההקשר המקורי (מילוני) של המילה

קונטציה- ההקשר שמתקשר למילה.

הטרוגלוסיה ריבוי משמעויות ורבדים בשפה כולל סתירות פנימיות.

דקונסטרוקציה פירוק המשמעות והרכבה של משמעות חדשה כפונטנציאל לשינוי.                                                המודל של פיסק

                                                מסר טקסט
 


                                                 משמעויות
 


מציאות חיצונית                                                            היוצר והקורא

No comments:

Post a Comment