Wednesday, November 16, 2011

הנפש בפילוסופיה היוונית


על הנפש :
התפיסה האפלטונית של הנפש - שונה בין הדיאלוגים :
תפיסת הנפש אצל אפלטון בפיידון מציג סוקרטס עמדה דואליסטית ומתעקש על כך שמקורן של כל התשוקות הלא אינטלקטואליות שלנו הוא בגוף. הנפש, מצידה אחראית על התפקוד הגבוה, האינטלקטואלי. כל התשוקות נתפסות כתחום השייך לגוף ולא לנפש. אם כך, נראה שאפלטון מבקש ליצור הבחנה בין הגוף והנפש. קיום מושכל הוא כזה השואף לנתק את הנפש הנשגבת מצרכיו הנחותים של הגוף. מבחינת אפלטון האובייקטים המושכלים שהנפש חוקרת אינם נתפסים בחושים ויתרה מכך – החושים מפריעים לנו לתפוס אותם. היא היחידה שמסוגלת להגיע לידיעה והכרה אמיתיות של העולם ולכן יכולה להכיר את הדברים כשלעצמם. שוני נוסף הוא שהנפש אצל אפלטון היא בעלת קיום עצמאי ויכולה לשרוד לאחר המוות. היא דבר פשוט ועל כן היא נצחית ואינה מתפזרת. תפיסת הנפש אחדותית במובן זה שהיא אינה מחולקת לחלקים. חייו של הפילוסוף הם מסע מתמשך לקראת המוות והתרתה של הנפש מכבלי הגוף.
בפוליטיאה מציג אפלטון נפש שונה, המורכבת משלושה חלקים (מושכל, סיפוק הדחפים ועזוז).
חלק מהמאפיינים שיוחסו בפיידון לגוף מיוחסים בפוליטאה לנפש. בפוליטאה אחד התפקידים של החלק החושב הוא להשליט סדר בנפש. אם בפיידון תפקיד החלק החושב היה לנתק את הנפש מהגוף בפוליטאה מטרתו היא להכניס סדר פנימי לנפש – שליטה של חלק אחד בנפש בחלק אחר.
למרות שבפולטיאה נאמר בפירוש שהנפש היא הדבר שבעזרתו אנו חיים (קיומה מפריד בין גוף חי למת), והדבר ברור לחלוטין גם בפיידון, עדיין רוב הדברים שאנו מייחסים לדבר חי אינם מיוחסים לנפש. יכולתנו לנוע, לעכל, לחוש אינה מיוחסת לנפש לא בפוליטאה ולא בפיידון. נראה שהתפקודים הפיזיים הם דבר השונה מהנפש (גם בתיאטטוס).
הנפש פעילה בצורה עצמאית, היא חושבת, היא רואה ובעלת מאפיינים עצמאיים היכולים להיות אקטיביים ( הפוליטאה – הנפש השתוקקה, הנפש חשבה וכו').
ניתן לראות שיש מכנה משותף לתיאוריות השונות של הנפש אצל אפלטון – דבר מספיק עצמאי בכדי לשרוד (בפיידון את המוות של הגוף כיוון שיש לו היסטוריה פרטית משלו – קיים שוני בהיסטוריות שלהם).

מה יכול להוות קושי בפילוסופיה של הנפש? מדוע יש צורך בהפרדה בין שכל ונפש?
הנפש היא אחראית על הגוף(אפלטון). אריסטו רוצה לומר שאנו יכולים להסביר את כל תפקודי הגוף ללא הזדקקות להנחה שקיימת ישות נוספת השונה מהגוף הגורמת לו להיות חי.
כשאנו חושבים על הפן הלא גופני (השכל) אנו חושבים על פן מצומצם של חיינו. הפן הזה חושב, מודע אך לא אחראי על כל תפקודינו הגופניים. הפן השכלי יכול להסביר את ההבדל שלנו מבע"ח. רלוונטי להסבר שלנו – "מהו בן אדם".
מהן הבעיות הנוצרות כתוצאה מכך:
1.       איך נוצרו החיים
2.       קשה מאוד להסביר בעזרת הפן האורגני את החשיבה (מודעות וכו' ) ע"י פנייה לתהליכים כימיים. No comments:

Post a Comment