Saturday, November 19, 2011

תקשורת המונים: אסכולת סדר היום

מאמר 13: סדר יום


אסכולת סדר היום
תיאוריה פונקציונליסטית ,השפעה חזקה של התקשורת

סדר יום  :         ציבורי                תקשורתי

 

                                    פוליטי


המחקר מצא מתאם גבוה בין סדר היום של התקשורת לזה של הציבור ומכך ש:
התקשורת אומנם לא קובעת לנו מה לחשוב אבל

התקשורת כן קובעת לנו על מה (סדר יום) ואיך (באלו "כלים" ומושגים)  לחשוב.


ביקורות:

1. הועלתה אפשרות שלא התקשורת היא שמעלה את הנושאים לסדר היום אלא גורמים שונים
 ( פוליטיים אולי ?! ) הם שדוחפים את הנושאים אליה.
2. לא הוכח שהמתאם נובע מהתקשורת ( אולי הציבור הוא זה המשפיע על התקשורת ?!)
3. זהו מודל פשטני המתעלם מסדר היום הפוליטי. במקומו הוצעו מודלים אחרים הכוללים
    בתוכם את סדר היום הפוליטי.
מקורות מידע פוליטי:


טלוויזיה
עיתונות
דגש
על המנהיג (אלמנט ויזואלי אישי ואינטימי)
מפלגות
סוגיות
פוליטיות (יותר דינמיות ואטרקטיביות)
מצע
תוכן
פשטני
מעמיק
קהל
פסיבי
אקטיבי


תיאוריית הדטרמיניזם הטכנולוגי


השפעה חזקה של התקשורת
דטרמניזם -   מהלך חד כיווני ובלתי נמנע.
זוהי תיאוריה הדנה בהשפעות הטכנולוגיה:
מהי השפעתו של המדיום עצמו ללא קשר לתוכן שלו.
המדיום הוא המסר
הטענה היא שכל חידוש טכנולוגי גורר בעקבותיו שינויים ברמת המאקרו (חברה )  והמיקרו (פרט)
עצם קיומם וצריכתם של אמצעי התקשורת הם המשנים את פני האנושות .

אמצעי התקשורת הדומיננטי הוא הקובע את פני החברה
התקדמות האנושות ורצף ההיסטוריה נובעים מהתפתחות אמצעי תקשורת הגורמים לשינויים בחברה.

איניס - בחן בעיקר השפעות ברמת המאקרו

על פי איניס השינויים קשורים להטיית הזמן והמרחב של אמצעי התקשורת.
אופי החברה נקבע ע"פ ההטיה החזקה יותר של אמצעי התקשורת הראשי.

הטיית הזמן - שימור התוכן לאורך זמן

מאפייני "תרבות זמן"- דת,חיי נצח,מוסר ערכיות

הטיית מרחב - פיזור החומר למספר רב של אנשים.

מאפייני "תרבות מרחב" - חילוניות ,מדע,חומרניות ,משוחררות ממוסר

איניס משווה בין תרבות אוראלית לתרבות אוריינית.
בתרבות אוריינית מתרחבת ההשכלה וכמות הידע האנושי. מתרחב המידור והפרט יכול לשלוט ולהתמחות רק בחלק מהידע.

מקלוהן - בחן השפעות ברמת המיקרו. (וברמת המאקרו כפר גלובלי)

 מקלוהן בחן מהי השפעת אמצעי התקשורת על החושים המחשבה ותפיסת המציאות של הפרט.

מדיום חם - פונה לחוש אחד ומחדד אותו על חשבון חושים אחרים . מספק בעצמו את כל המידע

                      הדרוש.  (ספר, צילום)

מדיום קר - מעביר מידע דל. הנמען צריך להיות אקטיבי כדי להשלים את המידע.

סוג המדיום משפיע על עיצוב הפרט ועל עיצוב החושים .  (טלוויזיה , שיחה)

השפעת כל מדיום היא בהתאם לחושים אותם הוא מפעיל.
החוויה האידיאלית היא החוויה הטבעית- הרמוניה של כל החושים (כפי שמתבטא בחברה אוראלית )

הדפוס לדוגמא גרם ל:
קיטע חושים נכות בתפיסת העולם ,דיכוי חשיבה עם מעוף ויצירתיות.
הדפוס יצר את חברת הלאום.

הטלוויזיה לעומת זאת תוביל לבסוף ל:

כפר גלובלי חברה שבטית ואוראלית .
                    הטלוויזיה היא טכנולוגיה הפורצת גבולות והמגיעה לכל מקום.
        הטלוויזיה מחזקת את התקשורת האוראלית ולכן תוביל לנפילת הלאומיות וליצירה
                     של כפר גלובלי. המאפיין של כפר גלובלי הוא שכולם שותפים לאותן חוויות ואותן
                   התנסויות

הביקורת

זוהי תיאוריה מאוד קיצונית וכוללנית
אין התייחסות לתוכן
נותנת לגיטימציה לתכניי מדיה שליליים.

ממשיכי דרכם הם פוסטמן ומאירוביץ שבעבודתם התייחסו גם לתוכן (דטרמניזם "רך")No comments:

Post a Comment