Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: אסכולת השימושים והסיפוקים

אסכולת השימושים והסיפוקים              תקציר

תיאוריה פונקציונליסטית, השפעה חלשה.
האסכולה עוסקת בשימושים שעושה הנמען באמצעי התקשורת לשם סיפוק צרכיו.
היא נשענת על הגורם השני שנחשף באסכולת המערכה: החשיפה הסלקטיבית.

לתקשורת ההמונים יש השפעות מוגבלות כיוון ש:


1. הצרכנים הם אלו שמעצבים ותוחמים את מעמדו של אמצעי התקשורת בחברה.

      צרכיו של הנמען הם המכתיבים את חשיפתו לתקשורת.
      יישנה מודעות מוחלטת לצרכים אלו והנבדק מסוגל לפרט ולהעיד עליהם.
      אולם ההשפעה בכל זאת קיימת- ככל שאמצעי התקשורת ממלא ביעילות את התפקיד שייעדו     
      לו מעמדו ועוצמתו הפוליטית עולה.

2.    הנמענים עשויים לאתר חלופות לאמצעי תקשורת ההמונים.

        נערכו מחקרים בתחום(כגון "תרבות הפנאי בישראל" ) שמהם הסיקו כי
    *קיימת חלוקת תפקידים בין אמצעי התקשורת במילוי צרכים.
*לא קיים אפילו צורך אחד שאמצעי התקשורת ממלאים בצורה בלעדית.
*אמצעי תקשורת המונים מיטיבים למלא תפקידים קוגניטיביים ובעיקר מדיניים חברתיים
    והבנת היריבים שלנו
*לאמצעי תקשורת בינאישיים יש חשיבות בסיפוק צרכים אישיים של בידור ,ביטחון ויציבותהמודל: 
מקורות חברתיים  ------ צרכים -----  צפיות מאמצעי -----  דפוסי חשיפה  -----*סיפוק צרכים או
ופסיכולוגיים                                    תקשורת המוניים       שונים לתקשורת     *השלכות אחרות


פריחתה של אסכולת השימושים והסיפוקים נבעה מ:

הציגה חלופה משכנעת לתפיסה הדטרמיניסטית- ההשפעה החזקה של אמצעי התקשורת
 שירת את הרצון לשבור את הדיון העקר על מעמדם של אמצעי תקשורת ההמונים

חסרונות האסכולה:

1. נחשבת לאינדיבידואליסטית מדי כיוון שהיא מתמקדת במיקרו (לפרט) ולא נוגעת להקשר של
    המבנה החברתי.
2. מעניקה תמיכה להפקות תקשורת זולות ופופולריות. ("הציבור בוחר לראות אותן ואין לזה 
      השפעה עליו")
3. בודקת מה הפרט עושה עם התקשורת ומתעלמת מהשפעות התקשורת על הפרט.
מאמר:

אסכולת השימושים והסיפוקים

No comments:

Post a Comment