Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: הראיון העיתונאיהראיון העיתונאי
אפשר להצביע לפחות על ארבע מטרות כאלה: איסוף מידע, אימות מידע, קבלת ציטוטים ואנקדוטות וכן קבלת רקע והערכות:
    ·  איסוף מידע - זו המטרה הנפוצה ביותר לעריכת ראיונות. במקרים אחדים עשוי העיתונאי לדעת מראש כי בידי המרואיין אכן מצוי המידע המבוקש, אך במקרים אחרים הוא צריך לנסות ולגלות זאת במהלך השיה. טכניקת הראיון חייבת להתבסס על אמצעים מגוונים, כדי לשכנע את המרואיין לגלות פתיחות ולספק את המידע.
    ·  אימות המידע - ראיון כזה מתבצע כחלק מאימות המידע וקבלת התגובות. בשלב הזה, כבר מצוי בידי המראיין מידע, שנאסף קודם לכן, ועליו לנצלו בעת הצגת השאלות למרואיין.
    · קבלת ציטוטים ואנקדוטות -  ריאיון מן הסוג הזה מתבצע, בדרך כלל, לאחר שהכתב כבר השלים את מלאכת איסוף המידע הבסיסי. הוא נועד להשליט את המידע באמצעות ציטוטים ואנקדוטות, שישולבו בטקט ויוסיפו לו עניין מעבר למידע העובדתי היבש.
    ·  קבלת רקע והערכות - ריאיון מסוג זה נערך, בדרך כלל, עם מומחים, לאחר שכבר נאסף כל המידע. המטרה היא להעניק רקע ומשמעות למידע ולעגן אותו בהקשר הנכון.

No comments:

Post a Comment