Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: קריטריונים ליצירת חדשות

תקשורת המונים:קריטריונים ליצירת חדשות
עקב הדרישה לסנן את החדשות והקושי בהגדרת המונח חדשות קבעו החוקרים גלטונג ורוגה 12 קריטריונים ליצירת חדשות חוץ. יש לציין כי גלטונג ורוגה לא היו עיתונאים ולא הגיעו אל הקריטריונים האלו מעבודה בשטח. ולכן כאשר שואלים עיתונאים מה זו חדשה, העיתונאים אינם נוטים לתת תשובות חד משמעיות, הם בעיקר מגדירים זאת על פי תחושות בטן (גלטונג  ורוגה, כספי 1993). מחקרם של גלטונג ורוגה עסק בחדשות חוץ אך הקריטריונים שלהם תקפים פעמים רבות גם לחדשות פנים.
שניים עשר (12) קריטריונים לקביעת חדשות על פי רוגה וגלטונג

1.      זמן ותדירות-עדכניות- ככל שאירוע מתרחש במועד קרוב יותר לזמן הפרסום גדלים סיכוייו להתפרסם
2.      סף עוצמה- היקף- מידת הבולטות של האירוע יחסית לאירועים אחרים גדלים משפיעה על סיכוייו להתפרסם
3.      בהירות וחד משמעיות- ככל שמשמעותו של אירוע ברורה ולא ניתנת לפרושים שונים גוברים סיכויו להפוך לחדשה.
4.   משמעותיות  תרבותית- אירועים שנוגעים לחברה ולמסגרת התרבותית שבהם מתפרסמות החדשות יועדפו על אירועים שנושאיהם אינם רלוונטיים.
5.      התאמה לציפיות הנמען- על מנת שחדשה תיקלט, עליה להתאים לציפיות הנמען, לידע שלו ולרצונותיו.
6.      המשכיות- אירוע שעבר את סף החדשותיות וכבר דווח, ימשיכו לעקוב אחריו כל עוד לא נסתיימה הפרשה.
7.   מבנה והרכב החדשות- המבנה התוכני והצורני של עיתון או של מהדורת חדשות ביום מסוים מכתיב את סיכוייה של ידיעה להפוך לחדשה.
8.      הפתעה- ככל שאירוע אינו מתוכנן או חורג מהמקובל עולה הסבירות שיהפוך לחדשה.
9.   קשר למדינות אליטה- אירועים הקשורים במעצמות הגדולות והמשפיעות מקבלים עדיפות בסיקור על אירועים בעולם השלישי ובמדינות קטנות ונידחות.
10. קשר לאנשי אליטה- אירועים בהם מעורבים אנשי שם, פוליטיקאים, ידוענים ושאר בעלי עמדות בכירות, הופכים לחדשות,
11. האנשה והתייחסות לעניינים אישיים ואנושיים- העדפה לסיפורים אנושיים מרגשים ונוגעים ללב.
12. גורם השליליות- ככל שהאירוע שלילי יותר בתוצאותיו ובהשלכותיו, כך הוא מדווח יותר. חדשות קשות (טוכמן) חדשות אי סדר (אלי אברהם)
ראה גם: 


1 comment: