Friday, November 18, 2011

סיכום: אסכולת הפצת החידושים

אסכולת הפצת החידושים (דן כספי-מקראה) תקציר

אסכולת הפצת החידושים באה בעקבות אסכולת המערכה.
אסכולת הפצת החידושים באה לבחון את השפעת הקשרים הבינאישיים על אימוצו של חידוש.
השפעת אמצעי התקשורת ההמוניים על אימוץ חידושים היא מוגבלת.
-----------------------------------------------------------
סקר של רוג'רס ושומייקר הניב את מודל הפצת החידושים הבנוי מ5 שלבים:
1)ידיעה-התוודעות לחידוש.

       בארצות המפותחות לאמצעי התקשורת חשיבות מכרעת יותר בשלב זה לעומת המתפתחות כיוון:

        א)החשיפה לתקשורת בהן גדולה יותר

        ב)רמת ההשכלה גבוהה יותר (מאפשר לדוגמא לקרוא מידע)

        ג)התכנים של התקשורת מיוצרים בארצות המפותחות

ולכן רלוונטים ומעניינים יותר את  אוכלוסיית הארצות המפותחות

        ד)בארצות המתפתחות תקשורת בינאישית נחשבת טבעית ומקובלת יותר.

2)שכנוע- גיבוש עמדה בעד או נגד
       לתקשורת הבינאישית חשיבות גדולה יותר בשלב זה ולכן אנשים המעורים חברתית
       יאמצו חידושים מהר יותר.
3)החלטה - קליטת או דחיית החידוש
4)ביצוע-שימוש בחידוש
5)אישור - חיפוש אחר חיזוקים להחלטתו.

על פי אסכולת הפצת החידושים תהליך אימוץ החידוש יכול להפסק בכל שלב.
-----------------------------------------------------------

מסקנות המחקרים השונים שנערכו בתחום על ידי אסכולת הפצת החידושים


1. בארצות המפותחות לאמצעי התקשורת חשיבות מכרעת יותר בשלב זה לעומת המפותחות

2. יישנה הבחנה בין אמצעי תקשורת מקומיים וחיצוניים- (חיצוני- הכוונה מחוץ לחברה או

    הקבוצה שנבדקה במחקר)

3. אמצעי תקשורת המוניים חשובים יותר עבור אלו המקדימים לאמץ חידושים כיוון שהם 

    מהווים עבורם מקור מידע בלעדי - תקשורת אישית לא תעזור כיוון שהחידוש אינו מוכר עדיין.

4. אמצעי תקשורת חיצוניים חשובים יותר עבור אלו המקדימים לאמץ חידושים כיוון שמקור

    החידוש הנו בד"כ חיצוני.תקשורת המונים אסכולת הפצת החידושים

No comments:

Post a Comment