Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: מבנה הדרמה

מבנה הדרמה הקלאסית
את מבנה הדרמה הקלאסית הגדיר הפילוסוף היווני אריסטו בספרו "הפואטיקה" ( 330 לערך לפה"ס) העוסק בעקרונות על-פיהם בנויה השירה והמחזאות ומתמקד בעיקר בטרגדיה.
לפי אריסטו, העניין בטרגדיה נוצר מתוך ההתנגשות בין ערכים שונים הסותרים זה את זה, ויוצרים מתיחות מתוך הרצון לראות אותם באים על פתרונם. התרת המתיחות כאשר היא מגיעה לשיאה מביאה לפורקן רגשי, שאותו אריסטו מכנה "טיהור", או ביוונית, "קתרזיס" (κάθαρσις).
אריסטו עומד על ההבדלים בין אמנות המציגה את המציאות כפי שהיא (זרם שהוא זהה את אוריפידס כנציגו הבולט), ואמנות המציגה את המציאות כפי שהיא ראויה להיות (זרם שהוא זהה את אייסכילוס כנציגו הבולט).

חלקי הדרמה הקלאסית

אקספוזיציה- פתיחה, הצגת הדמויות, הרקע, התקופה

אירוע מחולל- האירוע בגללו מתרחשת העלילה. האירוע המחולל הוא המרכיב היחיד בדרמה שמותר לו להיות שרירותי

סיבוך- מהלך העלילה, הכולל קונפליקטים, רצונות ומכשולים, נקודות מפנה

שיא- העימות המכריע, כל מהלך העלילה נבנה המתח לקראת השיא

התרה- פתרון, סגירת מעגלים, סיום
תרשים מבנה הדרמה הקלאסית

                                                           שיא

                                                                                              


                    אקספוזיציה    אירוע מחולל          סיבוך                          התרה          סיום      קונפליקט

קונפליקט הינו עימות בין שני רצונות סותרים
קונפליקט דרמטי עונה על שלושה תנאים: איזון (כוחות שקולים), תלות והגבלה בזמן

מבחינים בשלושה סוגי קונפליקט

קונפליקט בין אדם לאדם (או קבוצה),
קונפליקט בין האדם לבין עצמו, דילמה
קונפליקט בין אדם לכוח עליון (כוחות טבע או אלוהים)
מושגים בדרמה הקלאסית

גיבור- הדמות הראשית סביבה נסובה העלילה

אנטי גיבור- גיבור חסר זוהר וכריזמה, לוזר

אנטגוניסט- הדמות המתנגדת לגיבור ומציבה לו מכשולים, "הרע". דמות האנטגוניסט חיונית להנעת הגיבור להוציא את גבורתו לאור

דמות משנה- דמות משנית בחשיבותה לגיבור. תפקיד דמויות המשנה הוא לתמוך בדמות הגיבור ולקדם את העלילה

חניכה- תהליך שעובר הגיבור במהלכו הוא לומד דבר חדש על עצמו או על החיים.

קתרזיס- זיכוך, פורקן, החוויה שעובר הצופה בעקבות הצפייה בדרמה. הקתרזיס הוא יותר מפורקן המתח שהצטבר אצל הצופה עד השיא. הצופה יוצא עם תחושה של מירוק הנשמה ולוקח איתו לקח או תובנה לחייו שלו.

דמות עגולה- דמות עגולה בדרמה הינה דמות מורכבת בעלת עומק. כדי ליצור דמות מורכבת מיחסים לה תכונות אופי, חוזקות וחולשות.

הכנה ופירעון (set up, pay off) הכנה היא אירוע או התרחשות הנראים סתמיים או חסרי חשיבות אך הם שותלים מידע המתברר בהמשך- הפירעון. חשיבותם הדרמטית של ההכנה והפירעון היא בביסוס העלילה וביצירת אמינות.
No comments:

Post a Comment