Friday, November 18, 2011

התיאוריה המבנית תפקודית- דן כספי - סיכום

התיאוריה המבנית תפקודית- דן כספי(מקראה)    תקציר

מושגי יסוד-זוהי תיאוריה סוציולוגית: 

יש צורך חברתי ---קיום מבנה שתפקידו למלא את הצורך החברתי---- ביצוע התפקיד גורם לתיפקודים (השלכות)
לדוגמא:
קיים צורך לידע---קיימת עיתונות שתפקידה לספק ידע---הציבור חש רגוע כיוון ש"העיתונות עומדת על המשמר"
1. החברה מורכבת ממבנים/ תת מערכות
2. כל מבנה נועד למלא תפקיד חברתי אחד לפחות
    (תפקיד =מכלול הפעולות הנעשות למילוי צורך חברתי).
3. מכל תפקיד נובע לפחות תפקוד אחד
   (תפקוד = פונקציה =תוצאה של מילוי התפקיד)
התיאוריה המבנית תפקודית הפכה לחוד החנית במאבק של הסוציולוגיה המערבית כנגד ביקורת המרכסיזם על תקשורת ההמונים.
עקרונותיה נוסחו בשנות ה30 ע"י הסוציולוג טלקולט ושורשיה עוד מהמאה ה19 -(אוגוסט קונט ,אמיל דורקהים)

-------------------------------------------------------------------
 יישנה כמובן מגמה של עירוב תפקידים- לדוגמא: מדיה יכולה למלא תפקיד של
בידור וגם של סיקור....
(כמו כן ייתכן שביצוע תפקיד יוביל לתפקוד וכמו כן למספר תוצאות לוואי כגון: ביצוע תפקיד של סיקור יוביל לתופעת לווי בלתי צפויה של בידור)
-------------------------------------------------------------------

תפקוד או פונקציה יכולים להיות חיוביים או שליליים

כמו כן הם יכולים להיות גלויים או סמויים.(רוברט מרטון 1957)

-------------------------------------------------------------------

תפקידי תקשורת ההמונים כפי שהרוב סבורים:


1. מראה-משקפת תהליכים חברתיים.
2. "כלב שמירה" של הדמוקרטיה.
3. קישור ותיאום בין החלקים השונים באוכלוסייה .
4. אמצעי בידור .
-----------------------------------------------------------------

"המודל הבסיסי של תהליך התקשורת "-מאת לאסוול 1948 :

פעולותיה ותפקידיה של תקשורת ההמונים :

1. סיקור הסביבה--חדשות   (כיום בעיקר הרדיו)

2. תיאום וקישור --פרשנות (כיום בעיקר העיתונות)

3. המשכיות --מורשת התרבות .

    חוקרים הוסיפו עוד שני תפקידים לרשימה של לאסוול:

4. בידור --דומה להמשכיות אבל ייחודו בהפגת מתחים. (כיום בעיקר הטלוויזיה)

5. גיוס--טיפוח אינטרסים לאומיים וערכיים.

    דומה לתיאום אבל ייחודו בזה שמגמת עיצוב דעת הקהל בו יותר שקופה מאשר
    בפרשנות.
-------------------------------------------------------------------

חסרונות של ניתוח אמצעי התקשורות ע"פ התיאוריה המבנית-תפקודית


1. ההבדל בין תפקיד לתפקוד אינו תמיד ברור
2. רבים מן התפקודים השליליים והחיוביים הנם השערות חסרות בסיס אמפירי.
3.  רייט ברשימותיו מפרט רשימה חלקית בלבד של פונקציות ודיספונקציות.
4. בגלל עירוב תפקידים לא ברור תמיד איזה תפקיד ימלאו אמצעי התקשורת ואיזה פונקציות ודיספונקציות יתלוו אליהם.
5. סיווג פונקציה כחיובית או שלילית תלוי בזווית הראיה.

*החסרונותĠהללו ממריצים חוקרים להמשיך ולפתח את התיאוריה ולבסס אותה.
* התיאוריה עדיפה על פני התפיסה המרכסיסטית שלא ניתן להוכיחה באמצעים המפירים.
*גם המרקסיזם וגם רייט סבורים שתקשורת ההמונים מסייעת לביסוס השלטון.

No comments:

Post a Comment