Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: הסרט התיעודי


הסרט התיעודי
עיקרון הסלקציה והקומפוזיציה בסרט התיעודי- מרכיבים ומאפיינים סגנוניים

כתבה
סרט תיעודי
מקושרת לעיתונאות. תפקידה הראשון לספק  אינפורמציה לדווח. מתוקף זה, היא נדרשת לאובייקטיביות.

 קשור לקולנועיוצר הקולנוע התיעודי אינו מחויב לאובייקטיביות, פעמים להפך.  במקום לחתור ל"אובייקטיביות", הוא מבקש למצוא את נקודת הסובייקטיביות נקודת הראות האישית שלו על המציאות הנתונה ולעבד את חומריה לכלל אמירה אישית, שהמידע המרכיב אותה הוא חומר ביד היוצר שמטרתו הסופית היא דרמה קולנועית.
הדיווח האובייקטיבי הנקי ביותר, מופיע בתת קבוצה של הכתבות, במגזין החדשות. הכתב רואה עצמו כמתווך בין המציאות לצופה ולשם כך הוא מבטל את השפעתו האישית, השפעת המצלמה והשפעת השפה הקולנועית, על מנת להעביר את המציאות בצורה הוגנת ככל היותר.
כאן המטרה לא לדווח אלא לתאר דרך עיני היוצר את המציאות כפי שהיא משתקפת בעיניו. בהענקת פרשנות אישית ומקורית, מבקש היוצר להראות לצופה את חומרי המציאות בזוית מסויימת. נקודת מבטו של יוצר הסרט חשובה לא פחות ולעיתים אף יותר מחומרי המציאות שהוא מייצר.
 בכתבות החדשותיות ובכתבות "אישיות", לא נמצא  את "הדיבור" הקולנועי באמצעותו במאי קולנוע  מספר על גיבור שעובר תהליך במסגרת סיפור דרמאטי.
הסרט התיעודי כדומה לכל דרמה, מעמיד במרכז חוויה אנושית מעוררת הזדהות שהקהל מתחבר אליה באמצעות הגיבור, הגיבורה או הגיבורים. כלומר, במרכז עלילת הסרט התיעודי נמצא גיבור שעובר תהליך אנושי כלשהו במסגרת סיפור. ציר העלילה של הסרט. התווית נראטיב דרמטי, אפקטיבי וקומוניקטיבי מעורר מחשבה וריגוש ומחויב להתמודדות עם חוקי הדרמה כדי לעורר בצופה עניין ומתח.
 אופן השימוש בשפה הקולנועית:
השימוש בשפה הקולנועית בכתבות אמור להיות צנוע ותכליתי בין השאר מהסיבה ש"קולנועיות יתר" עלולה להאפיל על נושא הכתבה ולהופכה למזויפת - כאן חשוב הדיווח על ה"מה" ופחות ה"איך"
אופן השימוש בשפה הקולנועית:
במאי הקולנוע התיעודי ירבה להשתמש בכל אמצעי הביטוי הייחודיים העומדים לרשותו של במאי קולנוע: הצילום: (בחירת הפריים, התאורה, מיקום ואופן אחיזת המצלמה), הגדרת הזמן- חלל שבמסגרתו יתממש הנראטיב (לדוגמה: בחירת החלל ה"ניטראלי" בסרטים בהם משולבים ראיונות לאורך ההתרחשויות), מציאת הטון והקצב הפנימיים של הסרט, בין השאר באמצעות סגנון העריכה ועוד. שאלת "האיך" חשובה לא פחות משאלת ה"מה".
    

מאפייני הסרט התיעודי
1.        הסרט התיעודי מטפל באנשים ואירועים אמיתיים.
2.        המאורעות המתרחשים בסרטים התיעודיים הם בטוח היכולת האנושית.
3.        הצגת מציאות פיסית אמיתית בצורה השואפת להיות נאמנה לו.
4.        סרטים תיעודיים פונים לקהל הצופים במישרין באמצעות קרינות או מגיש המופיע על המסך.
5.        מרבית הסרטים התיעודיים שואפים לגלות, לדווח, להניע ולשכנע. להציג רעיונות ולשנות עמדה.

נקודת המבט של היוצר בסרט התיעודי

1.      יוצר הסרט כחוקר. חשיפת האמת באמצעות המצלמה.

2.      היוצר כמתאר אירועים גדולים בתולדות האנושות.
3.      היוצר כמתעד אירועים.
4.      היוצר כחוקר החושף פרשיות.
5.      היוצר כמטיף רעיוני.
6.      היוצר כהיסטוריון.
7.      היוצר כאוטוביוגרף.
8.      היוצר כמשורר.
9.      היוצר כמבקר חברתי.

No comments:

Post a Comment