Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים - מודל פיסק


מודל סמיוטי - מודל פיסק

המודל של פיסק (1985, Fiske)

מסר
(טקסט)
 
סמיוטיקה מחקר שיטתי של מערכת סמלים וסימנים המשמשות לתקשורת בין בני אדם. המערכת הבולטת היא מערכת של סימני שפה, אך גם מערכת של הבעות פנים, סגנונות לבוש יכולים להוות נושא למחקר סמיוטי.


לפי חוקר הסמיוטיקה ג'ון פיסק תהליך התקשורת הוא תהליך של  יצירה וחליפין של משמעויות. חקר התקשורת  על-פי גישות אלו עוסק בחקר של טקסטים ותרבות.

לפי גישות סמיוטיות כמו אלו של פיסק, הנמען והמוען יוצרים ומפענחים סימנים. תהליך הפענוח והפרשנות של המסר מורכב ותלוי בגורמים רבים:  בידע התרבותי, באידיאולוגיות ובערכים, ברקע  החברתי, בהשכלה, בגיל, במין של הנמען ובנסיבות חיצוניות של זמן ומקום.

לפי הגישה של פיסק, תגובת הקהל למסר אינה אחידה ואינה אוטומטית, ובמובנים רבים אינה ניתנת לחיזוי פשוט.  מאותו טקסט יכולים אנשים שונים להפיק משמעויות שונות.

מהמודל של פיסק אפשר להסיק שאי הבנה בין המוען לבין הנמען, נובעת מפערים ומהבדלים תרבותיים וחברתיים הקיימים ביניהם. לדוגמא: מחקר של  ליבס וכץ הראה שקבוצות תרבותיות שונות הפיקו משמעויות שונות מהצפייה באופרת הסבון דאלאס.

תרומת המודל של פיסק- המודל של פיסק מיצג גישה תרבותית המתאימה לתקופה הפוסט מודרנית, בה מושם דגש על "הקשר", "פלורליזם" ו"יחסיות". המודל משתמש בכלי מחקר איכותניים מתחום הספרות, הבלשנות והסמיוטיקה לעומת מודלים קודמים שהשתמשו בשיטות מחקר כמותיות. המוען והנמען חולקים מעמד שווה בהשפעה על התהליך התקשורתי. תהליך התקשורת הינו פעולת גומלין מתמדת. התקשורת הינה יצירה וחליפין של משמעויות. פערים בהבנה נוצרים מהבדלים תרבותיים. הטקסט התקשורתי הינו פוליסמי (מרובה משמעויות). המציאות מקבלת פרשנויות שונות ללא עדיפות הירארכית.

חולשת המודל של פיסק -אחת הבעיות של מודל פיסק, כך נטען כנגדו לפעמים, היא ייחוס משקל יתר לנמען הממעיטה באחריות המוען. היחסיות של המסר בהיותו פרשנות אפשרית בלבד מונע בסיס התייחסות כולל להסבר תהליכי התקשורת. דבר היוצר פרגמנטציה-שימוש ממוקד במודלים או בחלקי תיאוריות להסבר תופעות ספציפיות במקום הסברים מקיפים, אולם הגישה הפוסטמודרנית שממנה בא פיסק דווקא תתייחס לביקורת זו על מודל פיסק כדבר חיובי, ולא לגנותו של מודל פיסק.

ראה עוד על מודל פיסק ותקשורת המונים:

No comments:

Post a Comment