Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: מאפייני תקשורת המונים


תקשורת המונים: מאפייני תקשורת המונים
השוואה בין תקשורת בין אישית לתקשורת המונים

המונים
בין אישית

מאפיינים

רחב
מצומצם
היקף
רחוק
קרוב
קירבה פיזית
אין
יש
קשר עין
נדחית
מיידית
תגובה
מורכב
פשוט
הליכים בבניית המסר
נמוכה (פסיבי)
גבוהה (אקטיבית)
רמת פעלתנות
של הנמען.

מוען - יוזם התקשורת או מקורה. יחיד, ארגון או מוסד. לאישיות המוען (אופי, רקע ולפעמים דעות), לכוונות המוען (מדוע הוא יוזם את התהליך – לעזור? להשפיע? להרוויח?) ויכולתו האישית של המוען במסירת המסר (ידע, דרכי הבעה, אמצעים סגנוניים), יש השפעה על יצירת המשמעות של המסר.

בד"כ בתקשורת המונים המוען יהיה ארגון או נציגו. המחזיק בממון רב או השפעה במסגרת חוק.

נמען - קולט המידע, הפרט או הציבור שאליו מכוונת פעולת התקשורת, קהל היעד, אוסף מיקרי של אנשים מגילאים שונים ושכבות שונות באכלוסיה, הנמען קולט את השדר ומייחס לו משמעות בהתאם לאישיותו, דעותיו וסכמות התפיסה שלו.

מסר-  הדברים שהמוען מנסה להעביר לנמען: תוכן השיר, הנאום או הכתבה, המידע, פירוש התנועה וכו'. המסר יכול להשתנות במרוצת תהליך התקשורת או תוכן התקשורת.

ערוץ - מדיה, אמצעי תקשורת. 

הקשר - ההשפעה של כל אחד מהגורמים בתהליך. סיטואציה תקשורתית בה המחשה, העברת המסר. להֶקְשֵר השפעה על משמעותו של המסר.

השפעה (תגובה) – עיצוב תמונת העולם של הנמען. יעד ההשפעה הוא צרכני התקשורת

משוב- feed back - תשובת הנמען, אפשרות של השפעת הנמען על מוען,

 

משדר- כלי ממסר-  מדיום.

 

קידוד המסר- תרגום הרעיונות לסימנים שניתן להעביר בכלי הממסר.


פענוח המסר- תרגום המסר במוח האדם.

רעש-  הפרעה לתהליך  התקשורת. יבוא לידי ביטוי בכל אחד מהחושים: שמיעה, ראייה, ריח, קול, תזוזה. הרעש יכול להיות הפרעה טכנית- שיבוש בדפוס, רעש של מעבר משאית או מטוס, שלג על מסך הטלוויזיה, קוביות דיגיטליות צלצול באמצע משפט, שפה זרה. או הפרעה תפיסתית- אי הבנת השפה, פערים תרבותיים , רובדי השכלה שונים. כל מרכיבי התקשורת תקפים גם לסוגים אחרים של תקשורת זולת תקשורת המונים, אך מה שהופך תקשורת המונים לתקשורת המונים הוא האופן שבו המרכיבים האלו פועלים בכדי להגיע אל קהלים רחבים. No comments:

Post a Comment