Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים : חינוך ולמידה


חינוך
ישנן שתי הגדרות מקובלות, שונות זו מזו:
1.  עיצוב של תודעת האדם, המשנה את אופני חשיבתו.
2.  סוציאליזציה: עבודת מבוגר עם ילד, על מנת להכניסו באופן מכוון לעולם המבוגרים ולקבל את ערכיו.
עיצוב של תודעת האדם תודעת האדם מושפעת מכל המתרחש בעולמו, ולכן מעוצבת ללא הרף. הגורם המחנך משתמש בכלל זה על מנת לשנות באופן מכוון או סטיכי (לא מכוון) את המציאות , על מנת לשנות את תודעתו של האדם המחונך.
חינוך יכול להיעשות ע"י אדם (חבר מפלגה, מורה), קבוצת אנשים או מערכת (כלומר מערכת בה אין אדם התופס עצמו כאחראי על החינוך, כדוגמת קבוצת חברים, תרבות עממית, אמצעי תקשורת).

 

למידה

הפנמה של מידע בצורה המאפשרת הכללה והסקת מסקנות או שינוי בלתי אמצעי בדרכי התנהגות.

המידע יתכן שיגיע בדרך של ניסיון או בדרך של הוראה ובדרך כלל ייועד להשגת מיומנות גבוהה יותר במטלה מסוימת או לרכישת הבנה.
למידה יכולה להתרחש באופן מודע או גם ללא כוונה של הלומד. ישנם דברים הנלמדים באופן מכוון אולם דברים רבים בחיי האדם נלמדים ללא הפעלת מנגנון למידה מכוון אלא כתוצאה מפעולה מנטלית אחרת הקשורה לידע או למיומנות הנרכשים.

בעקבות המצאת הדפוס, שאפשרה התפתחות אמצעי תקשורת המונים, תהליך מעבר אנשים לערים והפצת הידע, הפכו אנשים רבים לחילוניים, רעיונות הומניסטיים, ודמוקרטיים התפתחו והופצו.

בתהליך תקשורת המונים מתקיימים יסודות של חינוך ולמידה
ע"פ הגישה הניאו-מרקסיסטית התקשורת החליפה את הכנסייה במידת השפעה על הציבור.


No comments:

Post a Comment