Friday, March 23, 2012

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - סיכומים

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - סיכומים

להלן תמצאו סיכומים ודיונים שונים הבוחנים את הנושא של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיה. הסיכומים מבוססים על קורס של רות גביזון שנלמד באוניברסיטה העברית. כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכן סיכומי מאמרים בנושא. 

שעה מס' 3:   החברה הישראלית. 2
שעה מס' 3:  הציונות ומבקריה. 3
שעור מס' 3:  מדינה דמוקרטית: משמעות, השלכות, הצדקות. 3
שעה מס' 1:  מהות הדמוקרטיה. 3
שעור מס' 4:  יהודיותה של המדינה: אפיונים, הצדקות, השלכות. 3
שעור מס' 5:  טענת חוסר ההתיישבות העקרונית בין יהודיות לבין דמוקרטיות והערכתה. 3
שעה מס' 3:    שילוב שתי הטענות. 3
שעור מס' 6: מדינה יהודית ודמוקרטית בפרספקטיבה של מחלוקות מתמשכות. 3
שעור מס' 7:  אזרחות ושבות. 3
שעה מס' 1: מהי אזרחות
שעה מס' 3:  מיהו יהודי 3
שעור מס' 8: "זכות השיבה" ותיקון חוק האזרחות.
שעור מס' 9:  קרקעות והתיישבות –  היבט היסטורי 3
שעה מס' 1:   הסדרת קרקעות לפני הקמת המדינה. 3
שעה מס' 2:   התגבשות הסדרי הקרקעות סמוך להקמת המדינה. 3
שעה מס' 3:  ניתוח של ההיבט ההיסטורי 3
שעור מס' 10:  קרקעות והתיישבות. 3
שעה מס' 2:   תכנון והתיישבות. 3
שעה מס' 3:  שוויון ושילוב. 3
שעה מס 2-3:     השפה. 3
שעה מס' 1: שאלת האזרחות 3
     שעה מס' 3: שיח של אזרחות.
שעור מס' 13:  שוויון: זכויות או גם חובות?. 3
שעה מס' 1: שוויון 3
    שעה מס' 3: קשרים בין נטלים וזכויות?..
שעור מס' 14:  סיכום:  היבטים חוקתיים של מדינה יהודית ודמוקרטית. 3
     שעה מס' 2: לכלול אפיון המדינה?.
     שעה מס' 3: לקראת ההמשך..

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - סיכום

No comments:

Post a Comment