Wednesday, March 28, 2012

מבוא להיסטוריה פוליטית: היבטים כלכליים וטכנולוגיים של מלחמת העולם הראשונה


מבוא להיסטוריה פוליטית: היבטים כלכליים וטכנולוגיים של מלחמת העולם הראשונה

קריג-סוציאליזמוז; כלכלת מלחמה. וולטר רטנאוו, ראש קונצרן AEG היה מאותם שהדבר נקשר בשמו. הוא שארגן את כלכלת גרמניה במהלך מלחמת העולם הראשונה. שטרנהל: המחקרים והדיונים שנעשים לאחר המלחמה מבליטים משהו שעמד בניגוד לרבים מן הזרמים האידיאולוגיים ששלטו: המדינה הכויחה כושר ארגון והישרדות גבוה מזה שציפו ממנה. המדינה חדרה לכל מקום שבו הייתה קיימת חברות אזרחית, והצליחו להשליט סדר וארגון, אשר גרם לכך שאף לא אחת (?) מן המדינות לא התפרקה תו"כ המלחמה. הקיצונים מימין ומשמאל, לעתיד: הפשיסטים והקומוניסטים, לומדים מכך על היכולת הריבונית והביצועית של המדינה; הם לומדים על האופנים של קבלת החלטות ושל השפעה על ההמון; ועל טוטליטריות.

ההיבט טכנולוגי של המלחמה; אוטרקיה. כל מלחמה מכריחה את המשתתפים להתעמת עם בעיות ואילוצים. מדינות הציר, וגרמניה במיוחד, התעמתו עם סגר כלכלי, עם אי-נגישות למסחר בינ"ל ולימים בפרט. המשק הגרמני נאלץ להתמודד עם לחץ עצום. הגרמנים מייצרים ארזץ, היינו תחליפים, ומניעים מיני מהפכה נוספת. הכימאי הגרמני-יהודי (נובליסט 1918), פרינץ הבר, הצליח ב- 1910 לסנתז אמוניה מן האוויר. האמוניה היא רכיב מרכזי בדשנים החקלאיים אך גם במשפחת חומרי הנפץ. גילוי זה איפשר לתעשייה הגרמנית לייצר אמוניה מחנקן (כלומר מהאוויר), ולא להצטרך למלחת שהייתה מצויה בשדות צ'ילה, כלומר מה שהבריטים יכלו למנוע אליו גישה. הבר הוא מי שמגלה גם את הכלורין, בו משתמשים הגרמנים במלחמה בתעלות הקרב ב- 1915; ובפיתוח מסכות הגז עבור הגנה על החיילים הגרמנים. במלחמת העולם הראשונה הונע הגילוי-השימוש של דלקים סינתטיים וכן של סיבים סינתטיים (אשר מהם נמשכה תעשיית הפלסטיק), וכך לנתק את התלות של הביגוד בכותנה וצמר. גילויים והתקדמויות אלה קידמו את המצב [והאמונה במצב] של משק שמסוגל להיות אוטרקי בזמן המלחמה ולנתק כל תלות בסחר חוץ. בהמשך, איטליה הפשיסטית וברית-המועצות הסובייטית, מסיבות שונות ובנסיבות שונות, מפעילות כל אחת בדרכה משקים אוטרקיים.     סיכומים נוספים בהיסטוריה פוליטית:

No comments:

Post a Comment