Friday, March 23, 2012

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: הקצאת קרקעות במדינת ישראל


ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: הקצאת קרקעות במדינת ישראל
האם יש רלוונטיות בנושא זה ליהודיות של המדינה?

עד כה ראינו בעיקר מצבים בהם יש הסכמה על העובדות, אך לא על הפשר וההצדקה.
בנושא של הקרקעות יש בעיה גדולה מאד לגבי העובדות. כמובן, היא אוצלת על הדיונים של ההצדקה.

[חלק מהנתונים בעניין הקרקעות קיימים וזמינים באופן פשוט, והשאלה היא איך לקרוא אותם. חלק מהם לא מצויים, או לא נגישים, מה שמצריך מחקר מעמיק, שנעשה מכיוונים שונים.]

נתייחס לטענה ההיסטורית שמדינת ישראל קמה על חורבותיה של החברה הפלשתינית והיא מבוססת על טיהור אתני ונישול של הפלשתינים. מכך משתמע שישנו חטא קדמון של המדינה, שדורש החזרה של הפליטים לבתיהם, כאשר "החזרה" כוללת שליטה שלהם על הנכסים שהיו להם לפני הקמת המדינה.

חשוב לברר את העובדות הבאות:
כמה באמת הופקע? באלו נסיבות? מהם היסודות של הדברים האלו? מהי המשמעות של העובדות ושל הממצאים האלו?
גם התביעה לחזרה וגם התביעה להשבה של נכסים הן תביעות מוסריות.

(אין טענה שזכות השיבה הפיזית מחייבת השבה של נכסים.)

שטחה של מדינת ישראל = 21,000 קמ"ר~.
הטענה הבסיסית היא שהייתה חברה ערבית ששלטה בשטח הזה. היום – תמונת המצב היא שכ-93 אחוזים מהשטח הזה = קרקעות ישראל. (כעת זה הולך להיות מופחת, משום שהוכנס סייג לעקרון שאי-אפשר למכור את מקרקעי ישראל לצמיתות ואפשרו הפרטה מסוימת. בכל מקרה, כעת ההפרטה הזו במימדים קטנים.)
הבעלות הפרטית במדינה = כ-7 אחוזים, שמתחלקים בין יהודים לערבים (באופן שווה, פחות או יותר).

קרקעות ישראל מתחלקות ל:
1.       מקרקעי המדינה, הבעלים הרשום = המדינה;
2.       רשות הפיתוח (12%);
3.       קק"ל (12%).

לפני קום המדינה (ב-1947):
היו בבעלות פרטית יהודית שטחים שהוחזקו על-ידי קק"ל (100), פיק"א (500). כלומר, סה"כ כ-8 אחוזים משטחה של מדינת ישראל כיום.

לאחר הקמת המדינה, ליהודים יש כ-96%. אם מוציאים את קרקעות המדינה, ליהודים יש 12%+3%.
כלומר, יש מעבר משליטה בחלק קטן מאד לשליטה ריבונית (ושליטה של קק"ל על שטח כפול מזה שהיה לה קודם שהוקמה המדינה).

איך קרה המהפך הזה? האם הוא מבטא הטיה שיטתית של העברת קרקעות של ערביים ליהודים, תוך נישולם של הערבים?

היו כאן, למעשה, שלושה תהליכים שונים חשובים:
(א)    הסדר הקרקעות;
התוצאות של מלחמת השחרור והמשמעות הקרקעית שלהם:
(ב)    חוק נכסי נפקדים (1940);
(ג)      חוק רכישת מקרקעין (1953).
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: הקצאת קרקעות במדינת ישראל 

No comments:

Post a Comment