Thursday, July 25, 2013

מאגר סיכומים בהיסטוריה חלק ב

להלן תמצאו מאגר של סיכומים בהיסטוריה על פי חומר הלימוד של תוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה חלק ב' בבתי ספר תיכוניים. הסיכומים כוללים סקירה של נושאים מתוך חומר הלימוד של הבגרות בהיסטוריה ב' ומארגנים בצורה נוחה את החומר בנושאים הנלמדים. בכל אחד מעמודי הסיכום תמצאו גם קישורים להרחבות וסיכומים נוספים. בהצלחה!


הגורמים והנסיבות שהביאו לעליית הנאצים לשלטון - ההתפוררות של רפובליקת ויימאר, תוצאות מלחמת העולם הראשונה והסכמי ורסאי והגורמים הכלכליים והפוליטיים שהביאו לעליית הנאצים לשלטון.
האידיאולוגיה הנאצית ומאפייניה - מרכיבי האידיאולוגיה הנאצית המורכבים מתורת הגזע, אנטישמיות, עקרון מרחב המחייה, עקרון המנהיג ועליונות המדינה.
ביסוס המשטר הנאצי בגרמניה - הפעולות שנקטו הנאצים על מנת לבסס את שלטונם בגרמניה בתחומי המשטר, הכלכלה, החינוך והתרבות.
מדיניות הנאצים כלפי היהודים בגרמניה 1933-1939 - יישום והוצאה לפועל של האידיאולוגיה הנאצית כלפי היהודים לאחר עליית הנאצים לשלטון
התמודדות  יהודי גרמניה עם המציאות המשתנה בשנים 1933-1939 - דרכי ההתמודדות של יהודי גרמניה נוכח מדיניות הנצאים כלפיהם והמגמות והתפיסות השונות בקרב יהודי גרמניה ביחס למהלכים של המפלגה הנאצית.
עמדת העולם והיישוב היהודי כלפי מצוקת יהודי גרמניה 1933-1939 - הדרך שבה התמודדו מדינות העולם והיישוב היהודי בארץ ישראל עם פעולות הנאצים כלפי יהודים כולל ועידת אוויאן ופרשת האונייה סנט לואיס.
מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית 1933-1939 - מטרות ומאפייני מדיניות החוץ של גרמניה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה כולל האנשלוס- סיפוח אוסטריה, כיבוש צ'כוסלובקיה, הסכמם מינכן והסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת כלפי גרמניה - הגורמים והסיבות לכך שצרפת ובריטיניה הובילו מדיניות חוץ פשרנית ופייסינית כלפי מאמצי ההתחמשות והתקופנות של גרמניה.
הסדר החדש באירופה -התפיסה הגרמנית כלפי תוכניות הכיבוש וההשתלטות שלה על אירופה, הדרכים ולהוציאה לפועל והמדיניות שנקטו מדינות אחרות מנגד.
מצבם של היהודים בגרמניה עד לחוקי נירנברג - המהלכים שננקטו כנגד יהודי גרמניה לפני חוקי נירנברג כמו חרם ואפליה תעסוקתית.
מצבם של יהודי גרמניה לאחר חוקי נירנברג - המהלכים כנגד יהודי גרמניה לאחר חוקי נירנברג ואירועי ליל הבדולח.
מדיניות הנאצים בפולין עד לתחילת ביצוע "הפתרון הסופי" - המדיניות בה נקטו הנאצים כלפי יהודי פולין לרבות כליאתם בגטאות והקמת מנגנוני שיטור ובקרה על היהודים תוך כדי תהליכי השמדה בלתי מאורגנים.
השואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי" - ביצוע תהליך הפיתרון הסופי בין השנים 41 ו-45 - הקמת מחנות הריכוז, ועידת ואנזה והחחלטה על הפתרון הסופי, מחנות הריכוז וצעדת המוות.
ההתנגדות היהודית בגטאות, במחנות ובקרב הפרטיזנים - ניסיונות התקוממות והתנגדות של יהודים בגטאות ובמחנות הריכוז כמו מרד גטו ורשה וכן הנושא של פרטיזנים יהודים.
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הגרמני והגורמים לכך - הגורמים השונים שהשפיעו על יחסה של האוכלוסייה המקומית ליהודית תחת הכיבוש הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה
חסידי אומות העולם - אנשים לא יהודיים שסייעו להציל יהודים ממנגנון ההשמדה הנאצי באירופה.
מאמצי ההצלה של העולם החופשי במהלך השואה - הדיון בקרב מעצמות העולם בשאלת ההתערבות בהשמדת היהודים באירופה ועמדת הכנסייה והצלב האדום
מהלכי מלחמת העולם השנייה - המהלכים העיקריים של מלחמת העולם השנייה, כניסת ארצות הברית למלחמה וסיומה של מלחמת העולם השנייה בהטלת פצצת האטום על יפן.
המאבק של הישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - הדרכים והדילמות של מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית במנדט הבריטי על ארץ ישראל ומהלכים העיקריים עד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.
מלחמת העצמאות - הרקע לפרוץ מלחמת העצמאות, הכוחות המשתתפים והשלבים השונים של המלחמה.
התמורות בעיצוב זיכרון השואה בישראל - האירועים והתהליכים שעיצבו את זיכרון השואה בחברה הישראל - פרשת הסכם השילומים, פרשת משפט קסטנר, פרשת משפט אייכמן, חקיקה בנושא ומגמות תרבותיות

עשינו כמיטב יכולתנו על מנת לספק לכם את הסיכומים האיכותיים והמהמנים ביותר בעבור בחינת הבגרות בהיסטוריה ב'. עם זאת, הסיכומים אינם תחליך להכרות עם החומר עצמו ואמורים לשמש רק לשם חזרה על החומר לקראת המבחן. בכל מקרה השימוש בסיכומים הוא על אחריות הלומד בלבד.


No comments:

Post a Comment