Thursday, July 25, 2013

מאגר סיכומים בהיסטוריה א

להלן תמצאו מאגר של סיכומים המכסים את הנושאים הנכללים בחומר של בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א'. הסיכומים מאורגנים על פי נושאי הלימוד השונים וכוללים בתוכם קישורים המחברים לנושאים רלוונטים נוספים. הסיכומים אמורים לסייע לכם להתכונן בצורה הטובה ביותר לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א' אך הם אינם יכולים לבוא במקום הכרות מעמיקה עם חומר הלימוד עצמו אלא רק לסייע לכם על מנת לערוך חזרות אחרונות לקראת המבחן. לצד כל סיכום להלן תמצאו הסבר קצר המפרט את תוכנו. בהצלחה!

הצהרת כורש - הצהרתו של המלך כורש שמתירה ליהודים לשוב לארץ ישראל ופותחת את תקוםת שיבת ציון.
התקופה הפרסית בעם ישראל- התהליכים שהניעה הצהרת כורש והעלייה מפרס לישראל.
עזרא הסופר - פעילותו של עזרא הסופר, מראש מנהיגי שיבת ציון ומתקני האמונה היהודית בארץ ישראל.
נחמיה- פעולותיו של נחמיה כממשיך דרכו של עזרא בהנהגת העם בארץ ישראל
התקופה ההלניטסית בארץ ישראל- החדירה של התרבות ההלניסטית והשפעותיה על החברה בישראל עד מרד החשמונאים
מאפייני התרבות ההלניסטית והשפעתה על החברה ביהודה - המאפיינים השונים של התרבות ההלניסטית והדרכים בהן היא השפיעה על החברה ביהודה
גזרות אנטיוכוס- גזירות הדת של המלך אנטיוכוס שהובילו לפרוץ מרד החשמונאים
מרד החשמונאים - רקע וסיבות - התהליכים שהובילו לפרוץ מרד החשמונאים ובראשן גזירות אנטיוכוס
מרד החשמונאים - הסיבות לפרוץ מרד החשמונאים, הישיגיו של יהודה המכבי והויכוח על המשך המרד
המרד הגדול וחורבן בית המקדש - הנסיבות שהובילו לפרוץ המרד הגדול, מהלכו והתוצאה שלו בדמות חורבן בית המקדש

הלאומיות ותופעת הלאומיות באירופה - מאפייני הלאומיות ומקורות תופעת הלאומיות באירופה של המאה ה-19
המאפיינים של הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה19 - האופן בו התפתחה תנועת הלאומיות ובאה לידי ביטוי באירופה של המאה ה-19.
הגורמים לצמיחת הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 - הרקע לעליית תופעת הלאומיות - המהפכה התעשייתית, המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית, תהליך החילון והעיור.
המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה 19  - האופן שבו הביאו התנועות הלאומיות את שאיפותיהן לידי ביטוי והגשמה
הסיבות לצמיחתה של התנועה הלאומית היהודית הציונית המודרנית - התפתחותה של התנועה הלאומיות היהודית - הציונות - על רקע מגמות לאומיות באירופה ומצבם של היהודים
הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית - הנסיבות ההיסטוריות שעל רקען צמח רעיון הלאומיות היהודית והתנועה הציונית 
תרומתו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה - פועלו של בנימין זאב הרצל במסגרת הקמת תנועת הציונות, ספריו "אלטנוילנד" ו"מדינת היהודים" והקונגרס הציוני הראשון
תוכנית באזל-המטרה של תוכנית באזל שהוצגה בקונגרס הציוני הראשון וארבעת האמצעים להשגתה
פעילותו הדיפלומטית של הרצל  - המהלכים המדיניים בהם נקט הרצל על מנת לקדם את עניינה של התנועה הציונית
פרשת אוגנדה- הפולמוס אודות ההצעה להקים את מדינת היהודים באוגנדה
פעולותיהם של הציונים בא"י עד מלחמת העולם הראשונה - פעולות העלייה (הראשונה והשנייה) של התנועה הציונית בארץ ישראל
העליות מאירופה לארץ ישראל - 1882-1914 - הדפוסים והמאפיינים של העלייה הראשונה והשנייה מאירופה לארץ ישראל
מסגרות פוליטיות, בטחוניות, חינוכיות ותרבותיות של התנועה הציונית בראשית דרכה - המסגרות השונות שנוצרו בארץ ישראל בראשית פעילותה של התנועה הציונית בה.
אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית - גורמים ואישים שונים שסייעו לפעילות הציונית ותרמו לה בראשית דרכה בארץ ישראל
התנועה הציונית והיישוב היהודי בא"י בזמן מלחמת העולם הראשונה - מצבה ומהלכיה של התנועה הציונית בארץ ישראל במהלך תקופת מלחמת העולם הראשונה
הצהרת בלפור - תוכנה, הקשיים הנובעים מנוסח, האינטסים של בריטניה וקבלתה - הצהרת בלפור על פיה מכירה בריטניה בזכותם של היהודים להקים בית לאומי על אדמת ארץ ישראל
השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה - השוואה מסכמת בין המאפיינים של תנועת הלאומיות היהודית המודרנית ותנועות לאומיות אחרות באירופה.


No comments:

Post a Comment