Thursday, July 25, 2013

סיכום: תוכנית באזל-המטרה וארבעת האמצעים להשגתה

סיכום: תוכנית באזל-המטרה וארבעת האמצעים להשגתה:


מטרת תוכנית באזל: "הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל, מובטח במשפט הכלל."
בית-מולדת – מושג מעורפל במקום מדינה, כדי הקל על המשא ומתן עם העות'מנים שהרי היה ברור שלמדינה לא יסכימו.
         משפט הכלל – במישור המדיני הבינלאומי,באופן חוקי ובהסכמת כלל המדינות ע"י צ'רטר –אישור חוקי להתיישבות בשטחי א"י בהתאם לחוקים הבילאומיים.
         בארץ ישראל-על חלק משטחיה ולא על כולה.
           האמצעים שיש לנקוט להשגת המטרה:
1.  פיתוח תכליתי של ארץ ישראל על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה ועוסקים במשלח יד.
2.  ארגון היהדות כולה וליכודה על ידי מפעלים יעילים, מקומיים וכלכליים, על פי חוקי כל ארץ וארץ.
3.  הגברת הרגש הלאומי וההכרה הלאומית היהודית.
4.  פעולות הכנה כדי להשיג את את הסכמת הממשלות שחש צורך בהן למען הגיע אל מטרות הציונות".
תכניתבאזל היא פשרה בין דרכו של הרצל לבין תומכי הציונות המעשית.
            הסבר האמצעים שיש לנקוט להשגת המטרה:
1.יישובה של ארץ ישראל על ידי איכרים, בעלי מלאכה ואנשי תעשייה יהודים – הכנת תשתית כלכלית לעולים-ביטוי לשאיפות של הזרם המעשי ופשרה עם הציונות המעשית.התשתית תיעשה באמצעות תמיכה מחו"ל.
2.  ארגונה ואיחודה של היהדות לקראת העלייה לא"י על ידי מפעלים ומוסדות לפי חוקי כל ארץ וארץ – כיאה לתנועה מאורגנת וחוקית. המשמעות המעשית היא הקמת מוסדות ציוניים בגולה שבהם תתקיים פעילות פוליטית ציונית בקרב העם היהודי, כמו הסברה וגיוס תומכים, פעילות פוליטית והצגת הרעיון בפני המוני היהודים ודיונים לגבי הדרכים למימושה.המטרה של כל הפעילות היא לגבש את היהודים לעם עם מטרה אחת משותפת.
3.חיזוק הרגש היהודי וההכרה הלאומית היהודית-ע"י מפעלי חינוך ותרבות,ביטוי לצורך ביצירת תודעה לאומית כדי שהיהודים ירצו לעלות לא"י ולהתיישב בה.
4.  עבודת הכנה לשם קבלת הסכמתן של הממשלות להשגת מטרת הציונות (פעילות מדינית)-משא ומתן להשגת הצ'רטר. השגת המטרה תתאפשר רק על-ידי שימוש וניצול הכלים של החוק הבינלאומי, שהיה קיים באותה תקופה.
מוסדות התנועה:
כמו כן, הוחלט על הקמת המוסדות והארגונים שיבצעו את החלטות התנועה הציונית. התארגנות בדרך דמוקרטית.
ההסתדרות הציונית תשמש כמסגרת הארגונית לכל מי שתומך בתוכנית הציונית, וחבריה ישלמו את השקל כדמי חבר –שוקלי השקל- תשלום סמלי כדי להדגיש את השיוויון ואת זכות כולם לבחור ולהיבחר למוסדות התנועה הציונית,כולל נשים.

No comments:

Post a Comment