Thursday, July 25, 2013

סיכום: יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הגרמני והגורמים לכך

סיכום: יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הגרמני והגורמים לכך

הגורמים שהשפיעו על גורלם של היהודים בארצות השונות ביבשת אירופה
  1. עיתוי הכיבוש ומקומה של המדינה ב"סדר החדש" הנאצי: מדינות מזרח אירופה (שנחשבו לחלק מ"מרחב המחייה" עפ"י האידיאולוגיה הנאצית) למשל, זכו למדיניות כיבוש מוחלטת, שלטון בלעדי של הס.ס וביטול כולל של המנהל האזרחי הקודם. היחס לאוכלוסייה המקומית, כולל זו הלא-יהודית, לווה במשטר טרור ודיכוי. מדינות אחרות נתפסו כחלק מהעם הגרמני או בעלות מעמד לא מוגדר (כמו דנמרק) ולכן חיי היומיום שם היו יותר קלים יחסית וניהולן נמסר לידי הצבא.
  2. מידת השליטה הגרמנית באותה מדינה: במדינות שזכו למידה רבה של שלטון עצמי, מצבם של היהודים היה בדרך כלל טוב יחסית, אפילו אם השלטון היה פאשיסטי או אנטישמי, כמו אצל חלק מבעלות הברית של גרמניה (איטליה, הונגריה).
  3. המצב הגיאוגרפי של אותה מדינה: בקרב הקהילות היהודיות שנמצאו בסמיכות למדיניות ניטראליות או לאזור הכיבוש האיטלקי עד 1944, סיכויי ההצלה היו גבוהים יותר כיוון שהם יכלו לברוח.
  4. מידת האנטישמיות ששררה בארצות הכיבוש השונות: בארצות האנטישמיות, כמו אוקראינה והמדינות הבלטיות, חוגים נרחבים באוכלוסייה שיתפו פעולה עם הגרמנים והיה קשה ליהודים להסתתר או לברוח. לעומת זאת, במדינות כמו דנמרק ובולגריה, בהן שררה מעט מאוד אנטישמיות, הרוב הגדול שרד.
  5. כוחן של המחתרות האנטי-נאציות במקום: ככל שהמחתרות האלה היו חזקות יותר, סיכויי היהודים המקומיים להינצל עלו. (למשל ביוגוסלביה)
  6. גודל האוכלוסייה היהודית ומידת השתלבותה באוכלוסייה המקומית: ככל שהיו פחות יהודים ולא היו הבדלים ניכרים ביניהם לבין שכניהם (למשל בלבוש), סיכוייהם להינצל היו טובים במיוחד.

היהודים במדינה אחת וגורלם – דנמרק
בעת הכיבוש הגרמני היו בדנמרק כ-7,500 יהודים. כיוון שהדנים נחשבו כנורדים בעלי דם ארי טהור, כמו הגרמנים, הממשלה הגרמנית הרשתה לדנמרק לקיים שלטון עצמי נרחב ביותר בענייני פנים. חוגים נרחבים באוכלוסייה הדנית גילו תמיכה ביהודים וכאשר הגרמנים ניסו לאלץ את ממשלת דנמרק לנקוט מדיניות אנטישמית ולשתף פעולה בגירוש היהודים, קבוצות חשובות בציבור הדני – החל המחתרת, עבור בכנסיה וכלה בפרלמנט ובבית המלוכה – גילו התנגדות והתארגנו כדי לבלום את דרישות גרמניה להעביר את יהודי דנמרק בחשאי לשבדיה הניטראלית. כתוצאה מכך, הגרמנים הצליחו לתפוס רק מאות ספורות של יהודים ולהעבירם לטרזינשטט כתחנת ביניים לאושוויץ. אולם, הלחצים של ממשלת דנמרק הביאו לידי כך שההעברה לאושוויץ לא בוצעה לרוב המכריע ששל היהודים האלה.


No comments:

Post a Comment