Saturday, November 19, 2011

סיכום מאמר - תקשורת המונים: השפעת הטלוויזיה על אלימות – גרבנר וגרוס

סיכום מאמר - תקשורת המונים: השפעת הטלוויזיה על אלימות גרבנר וגרוס


התיאוריה שמנחה את "השפעת הטלוויזיה על אלימות" של גרבנר וגרוס היא המסורת של  התיאוריה ביקורתית והאסכולה של  ההשפעה חזקה של אמצעי התקשורת.
(הטלוויזיה היא סביבה סימבולית משותפת ( כפר גלובלי) וסוכן סוציאליזציה מרכזי
והיא משרתת את הסדר והיציבות בחברה )

ב-"השפעת הטלוויזיה על האלימות" גרבנר וגרוס בדקו את השפעת הטלוויזיה על תפיסת המציאות של הצופים.
השערות המחקר של גרבנר וגרוס הן שהטלוויזיה יוצרת מציאות שאינה חופפת למציאות האמיתית .
לכן, אנשים החשופים יותר למציאות הטלוויזיונית יתנו תשובות המתאימות יותר לטלוויזיה מאשר לחיים.


מאפייניה מאפשרים השפעה חזקה והיקפית :
תפוצה רחבה, פועלת ללא הפסקה לא דורשת ידיעת קרוא וכתוב, משלבת תמונות עם צלילים, אינה דורשת ניידות יציאה מהבית , השפעתה על כל הגילאים , היא משדרת את אותו המסר, לכולם בצורה שווה, מספקת ידע ממכר ידע "עליון" ומקיף על כל מה שקורה בתוכנית (אנו יודעים והשחקנים לא)

לפי גרבנר וגרוס האלימות היא האמצעי הפשוט ביותר של הטלוויזיה להדגים את משחקי הכוח שבחברה.

אלימות הוגדרה ביטוי מוגזם של כוח פיזי נגד עצמך או אחר , פעולה כפויה בניגוד לרצונו של
מישהו. גרימת כאב, פציעה או הריגה.

גרבנר וגרוס בדקו 4 מדדים שונים:
1.    קונטקסט של מגמות בתוכניות טלוויזיה
2.    כמות האלימות שהופיעה בטלוויזיה
3.    מאפיינים מבניים פורמט ונוסחה, דמויות .
4.    משתנה תרבותי ההבדלים בגישה לטלוויזיה : מציאות מוחלטת או מציאות טלוויזיונית בלבד ?


המסקנות של גרבנר וגרוס הן :
הטלוויזיה חיזקה את הפחד (פוביות) אצל צופים כבדים שהיו בעלי פחדים קודמים .
התפתח אצלם טשטוש בין מציאות למציאות טלוויזיונית.
הטלוויזיה מציעה פתרונות פשוטים לבעיות שבמציאות הן סבוכות ויוצר אשליה שגם במציאות ייתכנו פתרונות פשוטים.
התוכניות הן בעלות רקע ריאליסטי
ככל שהצופה הוא בעל ידע קטן יותר בתחום גדלה נטייתו לאמץ את ה"תמונה הטלוויזיונית" .


סיכום מאמר - תקשורת המונים: השפעת הטלוויזיה על אלימות  גרבנר וגרוס

No comments:

Post a Comment