Friday, November 18, 2011

תקשורת המונים: סוגי חדשות


סוגי חדשות
חדשות רכות וחדשות קשות
G. TUCHMAN  - Making news by doing work
לימור, י. ומן, ר., 1997, עיתונאות: איסוף מידע, כתיבה ועריכה, אוניברסיטה פתוחה, רמת אביב, שם עמ' 567
בתהליך הבניית הסיפור מתמודדים העיתונאים וארגוני החדשות עם השגרה מחד, והאירועים הבלתי צפויים והחדשים מידי בוקר מאידך, בכך שהם מקטלגים את האירועים החדשותיים לקטגוריות.. הקטגוריות המוגדרות הללו עוזרות לשלוט בעבודה העיתונאית.

הקטגוריות העיקריות הן:
1. חדשות קשות:
דיווחים עובדתיים בנושאים פוליטיים, כלכליים ופליליים או דיווחים על אסונות למיניהם. מאופיינים במימד האקטואליות והמיידיות ולכן חייבות להתפרסם מייד עם התרחשותן. ניתן להציגם בצורה עובדתית, לנתחם ולפרשם. החדשות הקשות דנות במידע הדרוש לאנשים על מנת להיות מעודכנים בנושאים החשובים לחייהם.
2. חדשות רכות:
חדשות אלה מביאות את הפן האישי של האנושות. כלומר, כתבות, המעניינות את הציבור  היות והן עוסקות בחייהם של בני אדם, בחולשות האנושיות ובמרקם חיינו האנושיים.
החדשות הרכות אינן מתמקדות דווקא בעובדות היבשות, אלא במה שמסביב להן: בהיבט האנושי או במרכיבי "הצבע" של האירוע. אין הן מאופיינות במימד האקטואליה והמיידיות של פרסום האירוע, וניתן לפרסמן גם שלא מייד עם התרחשותן, מכיוון שהן עוסקות פעמים רבות בזוטות של החיים .
"חדשות סדר" -  נכללות כתבות חיוביות על מפעלים, על פתיחת בתי ספר, מרכזי תרבות וספורט, קרי חדשות שמצביעות על פיתוח וצמיחה.

"חדשות אי סדר" נכללות חדשות שליליות:  ידיעות על שחיתות, נחשלות בניהול, פלילים, פשע, עוני, אבטלה, הפרת סדר, סכסוכי עבודה'.

על פי אלי אברהם (2000) הצגת הפריפריה על ידי המרכז (הפוליטי, חברתי ותקשורתי) מגמתית ואחידה -  חדשות אי סדר"  חדשות שליליות:  ידיעות על שחיתות, פלילים, פשע, עוני, אבטלה, הפרת סדר, סכסוכי עבודה , נחיתות בהשוואה לקבוצות המרכז.  דוגמה: הגברים האשכנזים הוותיקים שולטים בזמן המסך בטלוויזיה , והמזרחיים עדיין מוצגים כפושעים, עניים ו"דפוקים בתוכניות הבידור"..." בעוד המרכז יסוקר בחדשות סדר
יש לסייג את האבחנות של אלי אברהם כמייצגות השקפה חברתית מעמדית. תמונת המצב כיום תתקשה לאשש את הנתונים משנת 2000.No comments:

Post a Comment