Friday, December 23, 2011

סיכום: נוסח \ בן ציון תומר


נוסח / בן ציון תומר

השיר נוסח של בן ציון תומר עוסק ביחסים בין המשורר לאביו, בין עולם העבר וההווה. נושא זה העסיק משוררים בני זמנו של בן-ציון תומר, אותו ניגוד בין הדורות והתחושה הייתה שהעולם כרגע בהווה נמצא על סף כליון לעומת העולם הטוב יותר שהיה בעבר. ההתרפקות על העולם ההוא יוצר אידיליה שלו בבד בבד עם יצירת פסימיות בעולם הנוכחי.

מבנה השיר נוסח:
בעל 4 בתים אשר עוצמתם הולכת וגוברת מבית לבית ומגיעה לשיא בסיום השיר. רוב השיר עומד בסימן ניגודים בין המשורר לאביו תוך השוואתם הבלתי פוסקת שורה כנגד שורה. רק ב2 השורות האחרונות משווה המשורר בינו לבין בנו.

בית ראשון- הבית הראשון מדבר על הזיקה של אבי המשורר אל העולם מול זיקתו של המשורר לעולם. העולם של אב המשורר הוא דבר קבוע. עולם עשיר של פעולות ויצירה, האב יצר ויצק בחייו משהו קבוע. לעומת זאת חיי המשורר מתוארים כחולפים, חיים חסרי בסיס, תלושים, ללא משמעות.
בית שני- המשורר מתאר את ההבדלים בינו לבין האב וזיקתם לאל. האב מתואר כנהנה מ2 העולמות: רוחני, דתי, יש הרמוניה בין האב של המשורר לאל וגם בין האב למעשי היצירה, רגליו של האב מחוברות לקרקע. אביו של המשורר צמח מהרחוב, הזיקה של האב לטבע ולאל מתמזגות זו בזו בשלמות. יש תחושה שלעומת האב, למשורר אין שורשים, הוא לא מרגיש שייכות לשום מקום בניגוד לאביו.
בית שלישי- 4 היגדים בתקבולת כיאסטית. האב מייצג בבית זה את האנשים שממעטים לדבר ועושים הרבה ולעומתו, הבן מרגיש ריקנות. הוא מרגיש בדיוק ההיפך מהאב.
בית רביעי- מבליט את הניגוד בינו לבין בנו שלו. לעומת אביו, שהצטיין בשלמות בחייו ולגן הוא התקדש גם בחייו וגם במותו, לעומתו המשורר שהוא עדיין חי וחייו נעדרי קדושה, נטולי משמעות ותכלית. הניגודים בבית זה הם: קדושה לעומת חילון, מוות לעומת חיים. יש דימוי של חיי המשורר לתבן, תבן יכול לעוף ברוח, כך הוא – זה מה שישאר ממנו לאחר מותו. בנו של המשורר לא ישא את שמו ואת חייו של המשורר עצמו משום שהבן מסמל את העתיד והעתיד רק ידרדר יותר.

בשיר נוסח של בן ציון תומר 3 דמויות: האב, המשורר, והבן. בהתאם לכך מוגדרים הזמנים: עבר, הווה, עתיד. הנימה בשיר מאוד פסימית לגבי ההווה והעתיד לעומת העבר.

אמצעים אומנותיים:
1.       השוואה ניגודית כפולה – בין האבא למשורר, בין המשורר לבנו.
2.       הגזמה
3.       מטאפורות: "אבי באבן את חייו חקק" – מתאר את גדלות האב.
4.       חריזה מסורגת א ב א ב פרט לבית השלישי.


כאן תוכלו למצוא עוד סיכום של נוסח מאת בן ציון תומר

1 comment: