Saturday, September 3, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: סוגיית הזהות של אזרחי ישראל


פרק ג' - סוגיית הזהות של אזרחי ישראל
זהות היא מכלול של מרכיבים שבאמצעותם אדם מגדיר את עצמו.  אדם יכול לזהות את עצמו
עפ"י השתייכותו השונה. הזהות משקפת את השונות שבין בני האדם.
מרכיבי הזהות
מרכיבי הזהות מתחלקים לשתי קבוצות:
נרכשים: ניתנים לשינוי. כמו מקצוע, דת, אזרחות...
שיוכיים (מולדים): אינם ניתנים לשינוי. כמו מין, עדה, צבע עור...
השתייכות והזדהות פירושן תחושת חברות והסכמה עם ארגון, קבוצה, מפלגה, עדה או מדינה,
כאשר לכל אדם ולכל אזרח ישנם מישורי השתייכות שונים. כשמדובר על זהות הישראלי, ניתן
להבחין במספר מישורים:
הגדרת הזהות של אזרחי ישראל היהודים
1. זהות אזרחית: הדגשת המרכיב האזרחי: היותך חלק ממדינת ישראל, בעל מעמד משפטי
וזכויות של אזרח,  הזדהות עם המסגרת הכוללת של המדינה ללא קשר לדת,  עדה,  מין
וגזע.
2. זהות אזרחית לאומית: זהות משולבת הכוללת את המרכיב האזרחי ואת המרכיב
הלאומי.  הגדרת הזהות כישראלי וכיהודי.  זהות זו מדגישה את הזיקה למדינת ישראל
ואת הזיקה לעם היהודי בארץ ובתפוצות.
3. זהות אזרחית יהודית לאומית: אלו האזרחים המדגישים זהות מלוכדת דתית-לאומית-
אזרחית.  הזהות הזו מדגישה את הקשר והשייכות למדינת ישראל,  לעם היהודי ולדת
היהודית גם יחד. (בניגוד למדגישים ישראליות וקשר לעם היהודי ללא היבט דתי)
4. זהות דתית-חרדית: הזהות החרדית אינה מתייחסת לזהות האזרחית וגם לא ללאומיות
הציונית-חילונית,  היא מתמקדת בזהות הדתית    בלבד,  הבלטת ההשתייכות לדת
היהודית.
הגדרת הזהות של האזרחים הערבים בישראל
1. זהות אזרחית: מי שמדגיש את המרכיב האזרחי, מגדיר את זהותו כישראלי , ובכך
מבליט את זיקתו למדינת ישראל.
2. זהות דתית: מי שמדגיש את המרכיב הדתי – ההשתייכות לדת המוסלמית או לדת
הנוצרית.
3. זהות לאומית: שתי גרסאות:
א. ערבי – מדגיש את זהותו הערבית-כללית (פאן-ערבית),  כלומר עוצמת הקשר
לכלל הערבים באשר הם.
ב. פלסטיני – מדגיש את המרכיב הלאומי הפלסטיני ומבטא את הזיקה לפלסטין,
היא ארץ ישראל בעיני הפלסטינים.
הגדרת הזהות של האזרחים הדרוזים
1. זהות אזרחית – מי שמדגיש את המרכיב האזרחי, מגדיר את זהותו כישראלי ובכך מבליט
את זיקתו למדינת ישראל.
2. זהות דתית – מי שמדגיש את המרכיב הדתי – ההשתייכות לדת הדרוזית.
3. זהות לאומית או אתנית  - יש דרוזים המגדירים עצמם:
א. דרוזים – קבוצה אתנית דרוזית בנפרד מהעם הערבי ובזיקה לדרוזים החיים
בארצות השונות.
ב. ערבים ומבטאים בכך זיקה לעם הערבי.
ג. פלסטינים - הדרוזים שמביעים זיקה לעם הפלסטיני.

ראה גם:חזרה אל:

No comments:

Post a Comment