Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: מנגנוני פיקוח וביקורת


מנגנוני פיקוח וביקורת
במדינות הדמוקרטיות יש שני סוגים של מנגנוני פיקוח וביקורת :
1. מנגנוני פיקוח וביקורת מוסדיים-פורמליים – תפקידם וסמכותם כמפקחים על רשויות
השלטון ומבקרים אותן ומוגדרים בחוק .
2. מנגנוני ביקורת בלתי פורמלית – כוללים גופים, אזרחים או קבוצות המבקשים לבקר
את השלטון מיוזמתם ומתוך כך להגביר את מודעותו לפעילותו ולהבטיח שלא יחרוג
מסמכויותיו .
ביקורת מוסדית-פורמלית :
הפרלמנט בית הנבחרים המייצג את ציבור האזרחים, ממלא תפקיד חשוב בפיקוח ובביקורת על
מדיניותה ופעולותיה של הרשות המבצעת.
חקיקה : באמצעות החקיקה מגביל הפרלמנט את פעולותיה של הממשלה ומפקח על
התקציב ועל המדיניות של גביית המיסים במדינה. בדמוקרטיה החוק עומד מעל רשויות
השלטון וכולם כפופים לו.
הצבעת אי-אמון : במשטרים פרלמנטריים הפרלמנט יכול להביע אי-אמון ובכך להביא
לסיום כהונת הממשלה.
האופוזיציה : נבחרי העם היושבים בפרלמנט ואינם תומכים בממשלה מבקרים את פעולות
הממשלה ומפקחים עליהן בעבודות הפרלמנט, בהליך חקיקה ,בהצבעת אי-אמון וכו ...'
מוסד ביקורת המדינה – מפקח על הפעילות של המערכת הממשלתית והציבורית בתחום של
מנהל תקין, כלכלה וכספים ומבקר פעילות זו. הוא גם בודק אם מערכות אלה פועלות
בהתאם לחוק, עפ"י כללים של יעילות, חיסכון וטוהר במידות .
נציב תלונות הציבור – אומבודסמן הנציב מטפל בפניות של הציבור הסבור שרשויות השלטון ,
מוסדותיו האישיים או האישים המכהנים בהם פגעו בהם פגיעה אשר יש בה אי-צדק בולט ,
חריגה מסמכות או אי-תקינות.
מערכת המשפט – אמצעי לריסון רשויות השלטון. בית המשפט בוחן אם רשויות אלה פועלות
בהתאם לחוק. ביהמ"ש מגן על זכויות האדם והאזרח מפני רשויות השלטון .
ביקורת בלתי פורמלית (לא ממסדית):
תקשורת – המדיה, רדיו, עיתון, מגבילה את רשויות השלטון. אמצעי תקשורת מספקים לציבור
מידע על הנעשה בזרועות הממשל השונות, חושפים שחיתות, אי-יעילות ואף נותנים
הערכה ופרשנויות על מדיניות או פעולות הממשל . עצם קיומם של ערוצי תקשורת
פתוחים וחופשיים, המאפשרים לעיתונאים חופש ביטוי בביקורתם, תורם לעיצוב
דעת קהל. הממשל, הזקוק לתמיכת האזרחים בו, נאלץ לרסן את מעשיו ולהתחשב
בדעת הקהל.
דעת קהל – נבחרי השלטון נבחרים ע"י הציבור המורכב מקבוצות שונות: לאומיות ,דתיות,
עדתיות, חברתיות וכלכליות. קבוצות אלה בוחנות את מדיניות הממשל מזוויות מבט
שונות. הציבור מביע את עמדותיו באמצעים שונים שמטרתן להפעיל לחץ על השלטון
– להביאו לשינוי מדיניותו. לאזרחים כוח השפעה רב ויכולת לבקר את השלטונות .
אומנות – האומנות לסוגיה – קולנוע, תיאטרון, ספרות, ואף אומנות פלסטית – משמשת לעיתים
דרך להבעת ביקורת פוליטית וחברתית על השלטון .

ראה גם:


No comments:

Post a Comment