Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: עקרון הסובלנות


עקרון סובלנות
תנאי למימוש עקרון הפלורליזם כערך במדינה הוא אימוץ הסובלנות כערך ע"י המדינה והחברה.
ערך הסובלנות נובע מההכרה בכבודו של האדם ובחירותו להיות שונה מהאחרים, להאמין, לחשוב
ולנהוג על-פי דרכו.
עקרון הסובלנות משמעו נכונות לקבל את השונה ולנהוג בכבוד כלפי בני אדם שונים במראה פניהם,
בצבעם,  במינם,  בדתם באמונתם.  סובלנות באה לידי ביטוי בכך שהאזרחים והשלטון מאפשרים
לקבוצות וליחידים שהם חריגים בדעותיהם לבטא אותן ולנסות ולהשפיע על קבלת עמדתם
בחברה. "אני שולל את מה שאתה אומר, אבל אגן עד מוות על זכותך לומר את הדבר" (וולטיר).
סובלנות מקורה במילה "סבל" שפירושה לסבול ולהתענות – לסבול דעות,אמונות והשקפות עולם
המעוררות התנגדות ואי-נוחות.  החיים בחברה דמוקרטית פלורליסטית כרוכים באי-נוחות
לפרטים בחברה. משמעות הסובלנות היא לדעת לסבול ולקבל את אי-הנוחות ולחיות עמה.
הסובלנות היא עקרון חשוב בדמוקרטיה:
- מבטיחה את מימוש זכויות הפרט והקבוצה (כמו:  החירות,  חופש הביטוי,  חופש
ההתארגנות, השוויון)
- סובלנות פוליטית מאפשרת תחרות חופשית ופתיחות במערכת הפוליטית לרעיונות
שונים,  אף אם הם אינם מקובלים.  כך נוצר שוק חופשי של דעות.  האזרחים מתוודעים
לקשת רחבה של דעות ויש באפשרותם לבחון אותן.
- סובלנות פוליטית מעניקה לגיטימציה לדעות של נציגי הקבוצות השונות ובהן קבוצות
אופוזיציה.  בכך מונח הבסיס הלגיטימי לחילופי שלטון,  שהוא תנאי הכרחי למשטר
דמוקרטי תקין.
- עקרון הסובלנות תורם ליציבותם של המשטר והחברה,  משום שהיא מאפשרת לקיים ויכוח
בין הדעות השונות על-פי כללי המשחק הדמוקרטי וללא אלימות,  גם בנושאים טעונים,
כמו חילוקי דעות אידיאולוגיים.  כך כל קבוצה יכולה להשתתף בגלוי בהליך הפוליטי
במדינה,  ואין חשש שהיא עשויה לפעול במחתרת ולהוות גורם העלול לסכן את היציבות
במדינה.No comments:

Post a Comment