Thursday, September 8, 2011

סיכום שיטות מחקר: דגימה

דגימה

מטרות הדגימה – ייצוגיות, יעילות.

  • יעילות - בעת עריכת מחקר אין צורך למדוד את כל האוכלוסייה, על כן החוקר לוקח מדגם שחוסך משאבים.

  • ייצוגיות – החוקר לוקח מדגם שדומה לאוכלוסייה.

הגדרת האוכלוסייה צריכה להיות במונחים אופציונאליים כך שיהיה ברור מי נכלל בה.

א.      מהן יחידות הניתוח.
ב.      מהו ההיקף.
ג.        זמן/מקום.

שיטות הדגימה מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות : דגימה הסתברותית ודגימה לא הסתברותית.

הסתברותית:

  1. לכל הפריטים באוכלוסיה יש הסתברות זהה להיבחר למדגם.
  2. לשום פריט אין סיכוי וודאי להיבחר.
  3. לשום פריט אין סיכוי וודאי לא להיבחר.
  4. קיימת מסגרת קדימה ברורה.

מסגרת הדגימה – הקבוצה אותה אני דוגמת ( פרסומות, סטודנטים וכו').

ישנם 4 שיטות דגימה הסתברותיות, דגימה מקרית פשוטה,דגימה שיטתית, דגימת שכבות ודגימת אשכולות.

דגימה מקרית פשוטה -  הפריטים נבחרים אקראית מתוך מסגרת הדגימה, כלומר הפריטים נבחרים בלי קשר למאפיין מסוים אבל האוכלוסייה חייבת להיות ברורה.

דגימה שיטתית -  בדגימה זו דוגמים אקראית את הדגימה הראשונה ולאחר מכן לוקחים כל פריט K  ברשימה בצורה שיטתית ( למשל כל פריט חמישי מהרשימה). בשיטה זו צריך להחליט על יחס אוכלוסייה כלומר גודל המדגם גודל האוכלוסייה. בעיתיות אפשרית, הנחת המוצא בשימוש בשיטה זו היא שמסגרת הדגימה מסודרת בצורה מקרית ביחס למשתנים הנמדדים כך שאם מסגרת הדגימה מסודרת בסדר כלשהו (נטייה מסוימת) או בצורה מחזורית אז הדגימה עלולה להיות בעיתית.

 דגימה שכבות – בדיקה זו דוגמים באופן שיטתי מכל שיכבה. שכבות נקבעות על פי משתנה רלוונטי למחקר על פי ייצוג האוכלוסייה, השכבות הומוגניות בתוכן והטרוגניות ביניהן. לדוגמא בני נוער בתיכון, כל כתה היא שיכבה י,יא, יב, הן שונות הם דומות בתוכן ושונות בניהן.

דגימת שכבות לא פופרציונאלית – משתמשים כאשר יש מיעוט ורוצים  להגדיל ייצוג אוכלוסייה מסוימת שלא תואמת את גודל המדגם.
דגימת אשכולות -  בשיטה זו נשתמש כאשר מסגרת הדגימה היא גדולה במיוחד. נחלק את האוכלוסייה לתת קבוצות הנקראות אשכולות, כל אשכול הוא הטרוגני בתוכו אבל הומוגני לאשכול אחר. לדוגמא ערוץ 2 וערוץ 10 הם דומים אחד לשני אבל שונים בתוכם.

 שיטות דגימה רב שלביות – ניתן לשלב את שיטות הדגימה השונות.

שיטות דגימה לא הסתברותיות- כדור שלג, נוחות מזדמנת ומתנדבים, מכסה ומכוונת.

כדור שלג – נבדק שנדגם מביא נבדקים נוספים העונים לצורכי המחקר, שקשה למצוא אותם. לדוגמא מסוממים.

נוחות, מזדמנת ומתנדבים -  דגימה המבוססת על הזמינות של הנבדקים להשתתף במחקר.

 דגימת מכסה – ניסיון לייצג את האוכלוסייה אך יש עצירה כאשר מגיעים למספר המבוקש לדוגמא, 50 נשים ו50 גברים או עד 100 אנשים וכו'.

דגימה מכוונת -  בדיקה של פריטים שמקובל לראותם טיפוסיים לאוכלוסייה ללא סיבה מיוחדת. לדוגמא : מדגם הבחירות בתיכון בליך רמת גן.

עדיף תמיד להשתמש במדגם הסתברותי כיוון שאז יהיה אפשר להיות בטוח שהוא מייצג אך מדגם כזה הוא פחות פרקטי ויותר יקר, לעומת זאת מדגם לא הסתברותי הוא זול, קל ופרקטי אבל פחות מדויק יכול להיות שהוא מייצג אך לעולם לא נדע.

גודל המדגם – חוק המספרים הגדולים, בעיקרון במדעי החברה מדגם צריך להכיל לפחות 30 פריטים.סיכום שיטות מחקר

No comments:

Post a Comment