Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: מעמד חברי הכנסת


מעמד חברי הכנסת: עקרון החסינות
חברי הכנסת זוכים למעמד מועדף,  כלומר - לחסינות.  החסינות מעניקה לחבר הכנסת הגנה
מיוחדת בשני אופנים: 1. מאפשרת להם לתפקד ללא חשש מהעמדה לדין (פרט לעבירות תנועה).
                                   2. מגינה עליהם מפני הטרדות.
ההיגיון העומד מאחורי חסינות הוא שחבר כנסת, במיוחד מהאופוזיציה, יוכל לתפקד כנציג ציבור
בתחומי הפיקוח והביקורת על רשויות השלטון.  לכן,  יש למנוע מיריבים פוליטיים ומגורמים
שונים ברשות המבצעת כמו משטרה,  שירותי ביטחון ופקידי ממשלה את האפשרות לפגוע
בעבודתו כחבר כנסת. כלומר, המטרה העיקרית היא הבטחת הפעילות התקינה של הכנסת כרשות
מחוקקת.
עקרון החסינות מנוגד מבחינה מהותית לעקרון השוויון בפני החוק.
החוק מבחין בין שני סוגים של חסינויות:
1. חסינות עניינית (מהותית): תפקידה להגן על חבר הכנסת ולפטור אותו מאחריות פלילית
או אזרחית לגבי דברים שאמר או עשה בתוקף תפקידו או למען מילוי תפקידו בלבד.
חסינות זו לא ניתנת להסרה.  החשש הוא שחבר הכנסת ינצל את חסינותו לרעה ויטען
שעשה זאת למען או בזמן ביצוע תפקידו.
2. חסינות אישית (דיונית או פרוצודוריאלית): חסינות זאת מעניקה הגנה רחבה לכל חבר
כנסת מפני מעצר,  הליכים משפטיים,  חיפוש גופני,  החרמת מסמכים וכו'.  היא חלה על
חברי הכנסת אם ביצעו עבירה שלא בעת או למען מילוי תפקידם.  חסינות זו ניתנת
להסרה והיא מאפשרת לכנסת מעין סמכות שיפוטית.
תהליך הסרת החסינות האישית:
1. הממשלה או כל ח"כ יכולים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה.  בפנייתם הם ממליצים
לבטל או להסיר חסינות ח"כ מסוים.
2. היועץ המשפטי לממשלה מחליט אם להגיש את הבקשה להסרת החסינות על מנת
להעמיד את חבר הכנסת לדין פלילי.
3. הבקשה להסרת חסינות מועברת ע"י היועץ המשפטי לממשלה לוועדת הכנסת.
4. חברי הוועדה מבררים באמצעות דיון את מניעיו של היועץ המשפטי להסרת החסינות -
מניעים פוליטיים פסולים או לחילופין מניעים משפטיים ענייניים.
5. הוועדה מחליטה ע"י הצבעה ודיון אם להציע לכנסת להסיר חסינותו של אותו ח"כ.
6. הכנסת דנה בהצבעה רק אחרי שהיא מאפשרת לאותו ח"כ לשאת את דברו ולהשמיע את
דברו הן בוועדת הכנסת והן במליאה.
7. החלטה על הסרת החסינות תתקבל ברוב רגיל של חברי הכנסת בהצבעה. (המליאה תדון
בהסרת חסינות אך ורק אם כל חברי הכנסת קיבלו התראה של 24 שעות מראש על
הדיון).
8. חבר הכנסת יכול לערער על החלטת הכנסת באמצעות עתירה לבג"צ.
כל התנאים הללו נועדו להבטיח הליך משפטי הוגן.
הסרת החסינות פירושה - ניתן להעמיד את חבר הכנסת לדין כמו כל אזרח, אבל הוא ממשיך
לכהן כחבר כנסת.
החסינות האישית אינה נהוגה בכל המדינות הדמוקרטיות.  רבים מותחים ביקורת על מתן
חסינות מסוג זה,  שכן היא מעניקה העדפה מסוימת לחברי הכנסת,  ומבחינה זו היא פוגעת
בעקרון השוויון.
חברי הכנסת: זכויות והגבלות
זכויות – פרט לחסינות נהנים חברי הכנסת משורה של הטבות,  כגון:  שירותי טלפון ודואר
וקבלה של כל הפרסומים הממשלתיים בחינם.
הגבלות – איסור על שימוש בתואר חבר כנסת בכל פעולה שאינה קשורה לעבודתם
הפרלמנטרית. האיסור חל גם עם תום כהונתם כחברי כנסת.
האיסור לעבוד בשכר פרט לעבודה בכנסת. הגבלה זו כוללת גם איסור ליהנות משירותי משרד
של גופים שונים מחוץ לכנסת.
סיום כהונה של חבר כנסת כהונת חבר הכנסת מסתיימת :  1)  עם סיום כהונתה של הכנסת,
כלומר עם כינוסה של הכנסת הבאה.  2)  אם הוא הושעה מתפקידו.  3)  אם הוא התפטר.
במקומו של ח"כ שסיים את כהונתו בא המועמד הבא ברשימת המועמדים של מפלגתו.
No comments:

Post a Comment