Sunday, September 4, 2011

סיכום באזרחות - המשטר הפרלמנטרי


המשטר בישראל – משטר פרלמנטרי
משטר שבו הפרלמנט הוא הריבון ויש לו עליונות חוקית על הרשות המבצעת ועל הרשות השופטת.
עליונות הפרלמנט באה לידי ביטוי בהיבטים אלה:
• הפרלמנט הוא הרשות היחידה הנבחרת על ידי העם – הריבון במדינה הדמוקרטית
- מעניק את הסמכות הריבונית לנציגיו הנבחרים בפרלמנט.
• הממשלה צומחת מתוך הפרלמנט.
• הממשלה זקוקה לאמון הפרלמנט ולתמיכת רוב חבריו, כדי להתקיים.
• הממשלה אחראית כלפי הפרלמנט.
• הפרלמנט יכול להפיל את הממשלה בהצבעת אי-אמון של רוב חבריו ולבחור במקומה
בממשלה אחרת.

No comments:

Post a Comment