Sunday, September 18, 2011

תולדות האמנות


להלן תמצאו רשימת מאמרים המתייחסים להיבטים שונים של תולדות האמנות והבנת מרכיביה הבסיסיים של יצירת האמנות. המאמרים מכסים חלק נכבד מהחומר של קורס האוניברסיטה הפתוחה: “תולדות האמנות: מבוא כללי” ומבוססים על חומר הלימוד של הקורס כמו גם מקורות נוספים וידע אישי.

תקופות באמנות

ניתוח עבודות

מאמרים

קישורים

No comments:

Post a Comment