Saturday, September 3, 2011

סיכומים באזרחות לבגרות: החקיקה במדינת ישראל: ביטוי למדינה יהודית


החקיקה במדינת ישראל: ביטוי למדינה יהודית
את החוקים ניתן לחלק לשלוש קטגוריות:  חוקים בעלי אופי לאומי,  חוקים בעלי אופי דתי
וחוקים בעלי אופי תרבותי (מורשת).
חוקים בעלי אופי לאומי:
-         החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, 1950: מאפשר להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על
פשעיהם נגד היהודי בתקופת המשטר הנאצי בגרמניה.
-         חוק השבות, 1950:  מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות לארץ,  וכמו כן גם לבן זוכו,
לילדו ולנכדו. כמו כן הוא מעניק לכל יהודי אזרחות ישראלית.
-         חוק האזרחות,  1952:  מעניק אזרחות לכל מי שזכאי לה עפ"י חוק השבות וכמו כן יש
תנאים המאפשרים ללא-יהודי לרכוש אזרחות ישראלית.
-         חוק יסוד מקרקעי ישראל, 1960: מקרקעי ישראל הם אדמות הלאום הכוללות כ-%90
מקרקעות המדינה.  קרקעות אלה כוללות גם את אדמות קק"ל.  החוק קובע שהקרקעות
האלה אינן ניתנות למכירה אם במכר או בדרך אחרת.  כל הקרקעות האלה ניתנות
לחכירה בלבד, אך אין להחכיר אדמות קק"ל ללא יהודים.
חוקים בעלי אופי דתי:
-         חוק שעות העבודה והמנוחה, 1951:  החוק קובע את יום המנוחה השבועי – ליהודים
השבת ולמוסלמים יום ראשון או שישי. העסקת עובד ביום המנוחה אסורה וכמו כן נאסר
על בעלי עסק לעבוד ביום זה, אלא אם כן ניתן להם היתר מיוחד ע"י שר העבודה.
-         חוק איסור גידול חזיר, 1962:  החוק אוסר על גידול חזירים על אדמת הארץ,  להוציא
אזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה לא יהודית ולא מוסלמית.
-         חוק חג המצות, 1986:  החוק אוסר על בעלי עסק להציג חמץ בפומבי למכירה או
לצריכה במשך כל ימי חג הפסח.
חוקים בעלי אופי תרבותי (מורשת), וחוקים בעלי מאפיינים משולבים:
-         חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית, 1953 – לאומי ותרבותי: זהו למעשה הסכם
בין הממשלה לבין ההנהלה הציונית העולמית.  החוק קובע את תפקידה של ההנהלה
הציונית ואת שיתוף הפעולה בין ממשלת ישראל לבין ההנהלה הציונית העולמית.  החוק
חל גם על הסוכנות היהודית.
-         חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 1959 – תרבותי ויהודי: החוק קובע שיום כ"ז בניסן
יוקדש מדי שנה בשנה להתייחדות עם זכר השואה ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד
בימים ההם.
-         חוק רשות השידור, 1965 – תרבותי:  בחוק נקבע מהן מטרות השידור הציבורי.  אחת
מהן היא לחזק את הקשר בין היהודים למורשתם היהודית.
-         חוק יסודות המשפט,  1980 – לאומי ותרבותי:  החוק קובע שאם ישנה בעיה משפטית
שאין לה מענה בחוקים הקיימים,  יש להחליט לגביה ברוח עקרונות החירות,  הצדק,
היושר והשלום של מורשת ישראל.סיכומים לבחינת בגרות באזרחות


חזרה אל:
מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

No comments:

Post a Comment