Friday, September 9, 2011

שיטות מחקר בתקשורת

שיטת מחקר בתקשורת

מה חוקרים בתקשורת?
ייצור- תכניות ריאליטי אם היינו רוצים לחקור את ייצור התוכנית? אם נחקור מה מניע ליצור תכנית כזו אני אלך לחקור את המפיקים ומי שעומד מאחורי התוכנית, את מי שעובד בתוכנית, את דרג המנהלים, את הוגה התוכנית. המחקר של טוכמן על החדשות רלוונטי. שאלה נוספת מה מביא להפיק תכנית כזו? אני יכולה להתחקות אחרי תהליכי הסלקציה? איך הקהל יודע לאן להגיע ואיך לפנות לתוכנית הריאליטי?
תוצרים- בחקר תוצרים יש לנו גם וגם אני מדברת על גם וגם אני יכולה לנתח טקסט- כמו לוח שידורים מה מופיע מה לא מופיע, לדעת מה קיים ומה לא קיים לדוגמה היום זה ריאליטי ולפני 10 שנים טוק שואו, בעצם כל דבר שנגדיר כטקסט בין אם הוא חזותי ובין אם כתוב, אפשר לנתח בצורה צורנית על המבנה ואפשר לנתח אותם ברמת התוכן או את שניהם ביחד או ייצוג של קבוצות שונות בתקשורת ואת הרמה שלהם.
טכנולוגיות- אפשר לבדוק את התפתחות אמצעי התקשורת, איזה גורמים מעודדים התפתחות מדיום תקשורתי או איזה גורמים הופכים את המדיום לאמצעי תקשורת המוני או מה מעקב אותו? אפשר לחקור את השפעת המדיום או את השימוש במדיום
קהל-  זימון דייויס בדקה את קצב האימוץ בעיר ובכפר של הספר, אפשר לבחון, מחקרי השפעה על הקהל כמו אלימות, אפשר לחקור שימוש (למה אתה נחשף, כמה אתה נחשף) ואפשר לדבר גם על פרשנות כמו ראדוויי, תיאוריות ההתקבלות, הול ופיסק, איך הקהל מקבל טקסט ואיך הוא מפרש אותו.
על מה מתבססת החשיבה המדעית?
1. אובייקטיביות- בשיטות מחקר אמפיריות החוקרים מאמינים באובייקטיביות, מאמינים שהחוקר צריך להיות נייטארלי וחופשי מדעות קדומות. הם חוקרים באמצעות סטטיסטיקה, הם לא יכולים לסבול את הסובייקטיביות. אם אני אעשה את אותו מחקר אני אמורה להגיע לאותה תוצאה.
2. אמפיריות- אני צריכה להיות מסוגלת לראות את התהליך ואת התוצאה, זה משהו. אני צריכה להוכיח שמה שאני אומרת זה אכן כך ובשביל זה אני משתמשת בכלים אמפיריים.
3. סקרנות- חוקרים מטבעם הם סקרנים הם כל חייהם משתמשים ב"למה?" הם סקרנים להבין תופעות, את הגורים, את ההשפעות את התהליך. הסקרנות היא שמניעה לפעולה.
4. ספקנות- אני צריך להיות בנאדם שאם אומרים לי משהו אני לוקחת אותו בערבון מוגבל. השאיפה היא להתקדם והתקדמות היא תמיד על בסיס מחקרים קודמים.
5. כלליות- צריך להשליך את המחקר על כלל האוכלוסייה. מחקרים עולים הרבה כסף ואף אחד לא רוצה לעשות מחקר שישפיע על אד וחצי.
תיאוריה- מערכת הנחות וטענות בעלות אופי כללי היא צריכה להיות מספיק כללית שיפלו בה מספיק מקרים שיהיו רלוונטיים.
לתיאוריה שלוש פונקציות: 1. הבניה- מסגרת פעולה, כשאני אצא לעשות מחקר תהיה לי מסגרת שאני פועלת בגבולות שלה.  2. הסבר לממצאים-  3. ניבוי

הנחות המוצא של המחקר הכמותי:
·         קיימת מציאות אובייקטיבית
·         העובדות הן ודאיות וניתנות לצפייה
·         ניתן לתאר מציאות אובייקטיבית (הניתנת לצפייה) בדיוק מרבי
המטרה שלי היא לחשוף את האמת! חוקרים כמותניים מאמינים שקיימת אמת אחת וכולם במרוץ לגלות אותה. כל אחד שחושף מנסה להוכיח שהוא חשף את האמת הוא משכנע אותנו בכלים המדעיים שלו שהוא חשף את האמת.


שיטות מחקר בתקשורת

No comments:

Post a Comment