Sunday, September 4, 2011

סיכומים באזרחות: הממשלה


הרשות המבצעת: הממשלה
הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. היא מורכבת מראש הממשלה ומשרים.
לרשות המבצעת שלושה מרכיבים:
הממשלה – ראש הממשלה והשרים הפועלים כקולקטיב כגוף אחד.
השרים – שלכל אחד מהם יש אוטונומיה בניהול משרדו ונושא באחריות.
הבירוקרטיה - הדרג המינהלי  (פקידותי)  הפועל במשרדי הממשלה השונים,  בחברות
הממשלתיות ובכל הגופים הביצועיים השייכים לממשלה ולרשויות המקומיות.
הדרג המינהלי הוא המוציא את מדיניות הממשלה והחלטותיה ואת חוקי הכנסת מן הכוח אל
הפועל.  בדרג המינהלי פועלת הצמרת הביורוקרטית – מנכ"לים,  מנהלי אגפים ומחלקות,
אנשי ביצוע המומחים בתחומם – והם מספקים לשרים נתונים והמלצות המהווים בסיס
תהליך קבלת ההחלטות של השר ומשפיעים על מדיניות משרדו.
הממשלה היא רשות עצמאית,  הקובעת מדיניות ומחליטה החלטות.  בסמכותה להחליט על
יציאה למלחמה, על חתימה על הסכם שלום  או על ביצוע פיחות במטבע המקומי.
No comments:

Post a Comment