Friday, September 9, 2011

שיטות מחקר בתקשורת - סוגי השערות

שיטות מחקר בתקשורת


סוגי השערות
1) השערה תיאורית - תיאור תופעה.
2) השערה מתאמית (פונקציונלית) - קשר בין משתנים X Y (כאשר X משתנה גם Y משתנה).
3) השערה סיבתית. X גורם לY.

דורקהיים יוצא מתוך הידע הקיים (השערת עולם Ho): "אדם שמתאבד סובל בהכרח מבעיה נפשית או פסיכולוגית". הוא מצפה למצוא (H1): קיימים מנגנונים חברתיים (לכידות) שיכולים לגרום לאדם לא להתאבד. השערה נוספת של דורקהיים (Ho): ברמות לכידות חברתית גבוהה, נצפה למצוא שיעורי התאבדות נמוכים. ואילו השערת H1 שלו: ברמות לכידות חברתית נמוכה, נצפה למצוא שיעורי התאבדות גבוהים.

רמת השכלה
רמת הכנסה
רמת כושר גופני
משקל גופני
השערה כללית:  קיים קשר בין רמות ההשכלה וההכנסה לבין המשקל הגופני והכושר הגופני.
ספציפית: קשר שלילי: ככל שרמות השכלה והכנסה נמוכות כך עולה המשקל.

משתנה
הגדרת המשתנה: תכונה/תופעה אשר מקבלת ערכים שונים באוכלוסיה (למשל: גיל, מצב משפחתי).
שיטות למיון משתנים:
- מיון לפני תפקיד: מתחלק למשתנה תלוי (=מוסבר) ומשתנה בלתי תלוי (=מסביר)
- מיון לפני משתנה: מתחלק למשתנה איכותי וכמותי (בדיד/רציף)
- מיון לפי רמת מדידה: מתחלק לרמות המדידה- שמית, סדר, רווח, יחס. (טבלה נרחבת במצגת)
הגדרות:
- הגדרה שמית: מגדירה את המשמעות התאורטית של המשתנה.
- הגדרה תפעולית: הנחייה מפורטת למדידת המשתנה במציאות.
** אין להגדיר מושג בעזרת עצמו
** יש לשאוף להגדרה חד-משמעית

שאלת מחקר / בעיית מחקר
אינטראקציה בין 2 משתנים לפחות: תלוי (מוסבר, מנובא) ובלתי תלוי (מסביר, מנבא).
קיימות 2 סוגי השערות: כללית, ספציפית.
השערה כללית ← אומרת שקיים קשר כלשהו בין המשתנים. יש מתאם ביניהם.
בהשערה זאת, יש מבחני קשר ומבחני הבדל, זה היינו הך, בודקים הבדלים בין 2 משתנים (גברים ונשים, רופאים ואחיות).
לאחר בחירה המשתנים, מגדירים אותם.
הגדרה נומינלית של המשתנים, שמית. על מנת שההתייחסות שלי למושג "השפלה" למשל, תהייה זהה למושג של הקורא "השפלה".
השלב הבא: הגדרה תפעולית/פונקציונלית/אופרטיבית. זהו המישור המעשי של התהליך המחקרי. מדובר בתרגום של המישור האינטלקטואלי (ההגדרה השמית/נומינלית).

No comments:

Post a Comment