Saturday, January 14, 2012

יום - מסכת על טבע האדם - סיכום

פתיחה "מסכת על טבע האדם":
·         הטלת ספק והתנגדות מוחלטת למטפיסיקה.
·         כדי להבין את האמת יש לעסוק בטבע האדם עצמו. ולא לעסוק בסוגיות מטאפיזיות.
·         כל שמעבר לניסיון הוא הבל. מתודת המחקר צריכה להיות ניסויית ותצפיתית בלבד.
פרק א': מהו השכל ומה יש בו?
·         הבחנה המרכזית של יום מחלקת ל-2 את תפיסותיה של רוח האדם: impressions' (רשמים) ל- ideas (מושגים).
-          רשמים: רושם עז, תחושותינו, היפעלויותינו, רגשותינו, "כמו שהם נגלים לנפש לראשונה" ונתפסים בשכל או בתודעה. (ההרגשה)
-          מושגים: רושם קלוש, רושם של הדבר בשכל. (המחשבה)
·         הבחנה זו אינו הבחנה בין מקור להעתק.
·         הבחנה שנייה של יום בין מושגים (אידאות) פשוטות ומורכבות, בין רשמים פשוטים ורשמים מורכבים.
-          פשוטים: אינם מאפשרות מקום להרכבה. (לדוג' טעם, ריח, וכו')
-          מורכבים: בעלי חלקים, לאו דווקא פיסים, שניתן להבחין בניהם. (לדוג' לתפוח יש ריח, טעם, צבע וכו').
·         האם לכל רושם מושג מקביל? יש הבדל הנעוץ בהבחנה בין הפשוטים והמורכבים.
-          עקרון ההקבלה בין מושגים לרשמים אינו חל על המורכבים: לחלק מהמושגים המורכבים לא היו רשמים כלל וכלל (יום לא ראה את ירושלים אבל הוא יכול לדמיין אותה). וגם: יום ראה את פריז אבל הוא לא זוכר את המושג המורכב שלה כולו.
-         לכל מושג פשוט, רושם פשוט מקביל לו ולהפך.
·         המורכבים נוצרים מן הפשוטים, ויחד עם זאת, מבין הרשמים והמושגים, מה הסיבות ומה התולדות? (זו שאלת המחקר של כל החיבור...)
·         הרושם הוא הסיבה של המושג. המושג הוא תולדה של הרושם. כל מושג פשוט שאוב מרושם פשוט המקביל לו. יש תלות הכרחית של המושגים ברשמים. הרשמים הפשוטים קודמים תמיד למושגים הפשוטים.
·         פרק א' של יום, הוא מקבילה לתזה של לוק: להיפתר מהמושגים הטבועים מלידה והצדקת קדימות הרושם על פני המושג.
·         מושגים תנייניים: מושגים שהם דמויות של המושגים מן הסוג הראשון. הרושם יוצר מושג ראשוני היוצר מושג תנייני. (לדוג' כעס).
מושגים כללים אצל יום
·         השכל: התנסות בדומי (היחס בין הרושם למושג), השכל הוא המקשר בין הרשמים הפשוטים למורכבים. השכל הוא המקשר בין הרכיבים של המורכב (בחלל ובזמן).
·         הזיכרון: כושר, ברמת המושגים בלבד, שעוסק במושגים של רשמים שהיו בעבר, ללא יכולות לשנות בהן רכיבים.
·         הדימיון: כושר שאינו מחוייב למה שקרה, הוא מפרק ומרכיב את הרשמים המורכבים לרכיביהם הפשוטים ולהפך (אפשר לשנות את צבעי השולחן).
פרק ד': על קישורם או האגדותם של מושגים
·         מהו הגיון ההמשכיות בין המושגים (הן בחלל והן בזמן)? כח עדין מחבר בין המושגים.
·         3 איכויות המביאות להתאגדות בין מושגים:
-          דומי: עקרון החיבור בין המחשבות. אסוציאציה בין מחשבות.
סמיכות (מבחינת זמן או מקום): קרבה בחלל ובזמן בין הדברים שאני חווה אותם כמאוגדים. קשר בין המושגים הפשוטים (התפוח על השולחן, הילד יושב מתחת לכסא וכד')
-          הסיבתיות: סיבה-תולדה. (אש היא סיבת החם) יחס בין מושגים שיופרח בהמשך בתזה של יום כולה.
·         הזהות: דומי בין מושגים בזמנים שונים.

No comments:

Post a Comment