Saturday, January 7, 2012

פילון האלכסנדרוני -סיכום


פילון האלכסנדרוני
פילון - כללי
·         יהודי הלניסטי מאלכסנדריה.
·         חי בתקופת יש. 20 לפנה"ס עד 50 לספירה.
·         כתב את "על בריאת העולם". "על חיי משה".
·         הגותו הייתה חשובה יותר בעולם הנוצרי מאשר בעולם היהודי (למרות שהגיע למסקנות דומות להגות היהודית של ימי הביניים). הארי וולפסון (חוקר מודרני מהרווארד) טען שפילון השפיע על כל ההגות היהודית בימי הביניים.
·         קהל היעד היה הקהל הרומאי המשכיל: מכירים את אפלטון, אריסטו והסטואה.
נקודות מרכזיות בסטואה (שהשפיעו גם על פילון):
-          זהות בין הנומוס לפיסיס: האיש החכם הוא האיש שחי על פי הטבע.
-          מושג הקוסמו-פוליטי. מושג זה נתפס על ידי היוונים כסתירה: הפוליס הפוליטית היא מקום מוגדר והקוסמו הוא העולם הגדול. הסטואה האמינה כי האיש החכם הוא האזרח הקוסמו-פוליטי. כולם ינהגו אותו דבר על פי אותו חוק כללי עולמי ולא קשור לחוק הפרטי של הפוליס. (מרקוס אורליוס כדוג' לזה שהביע את אמונת הסטואה).
תיאוריה – היהדות והטבע:
·         הטבע (ה-פיסיס) והחוק היהודי: היהודים הופכים להיות מודל לשלמות. העולם תואם לתורה והתורה תואמת לעולם. איש השומר התורה הוא אזרח-העולם, בגלל שהוא נוהג  על פי רצון הטבע (שהוא כללי ואינו תקף למדינה מסויימת).
·         גדולתם של אבותינו, משה וגדולי היהדות:
-         המצוות שנקבעו אינן בסתירה לטבע.
-         אין קושי לחיות לפי החוקים שהונהגו – זה קל.
·         פילון טוען שעל פי היהדות הטבע עצמו הוא החוקה הבכירה ביותר. (דומה לחכם הסטואי)
·         מתוך "על חיי משה": החוקים כתובים בחותם הטבע עצמו. לוחות הברית הם חוקי הטבע. מכאן, שהחיים על מצוות היהדות הם החוקים על פי הטבע.
·         חוקה היהודית זו היא ייחודית במינה כי היא אוניברסאלית לחלוטין: היא החוקה של אזרח-העולם. היא נכונה לכל אדם באשר הוא אדם ולא באשר הוא אזרח.
משה:
·         משה כמחוקק וכפילוסוף: הוא הושפע והתחנך במצרים (בית פרעה), מהפילוסופיה היוונית (כמטאפורה), ומהחכמים בכל מקום. משה הוא איש העולם הגדול שלמד מכל העולם. משה הוא הטוב והאדיר מכולם. משה הוא דוגמא למה שחוק ולמה שחכם צריך להיות: חוק העולם, חוק הטבע. לכן יש לקבלו על בסיס הפיסיס.
יוסף - פוליטיקה
·         הפילוסוף הוא מעמד גבוהה מהפוליטיקאי. המעמד של הפוליטיקה בנחותה לפילוסופיה. (אין זהות בין המלך לפילוסוף כמו אצל אפלטון).
·         העולם הזה (הנוהג על פי הטבע) הוא מדינה גדולה שיש לה משטר אחד וחוק אחד (הטבע). גם החכם (הפילוסוף) שייך לעולם הגדול (על פי הטבע) => המדינות הקטנות הם תוספת לעולם הגדול. הפוליטיקאי/המדינאי שייך למדינות הקטנות ולכן הוא תוספת לטבע (תוספת לאיש החי על פי הטבע).
יוסף נמכר => כך גם המדינאי. הוא הופך מהחכם (על פי הטבע) החופשי => להיות עבד (שעסוק בלרצות אנשים כדי להיבחר שוב, אנשים אלו קונים ומוכרים אותו שוב ושוב. לפוליטיקאי יש המון אדונים).

No comments:

Post a Comment