Friday, January 13, 2012

דקארט - סיכום

רנה דקארט

על המתודה:
·         הקדמה לתורה המדעית של דקארט
·         העלאת השאלה: כיצד נדע שמשהו אמיתי?
·         אחדות השכל והתבונה: לכל המדעים והתחומי העניין יש שפה משותפת ויסודות (מטזיס אוניברסאליס). משל העץ (מטפיזיקה השורשים וכו')
·         אחדות המבנה המדעי: יש סדר.
האגרת
·         השיטה המדיטטיבית: הדרך להגיע לאמת היא מסע לתוך העצמי. סובייקטיביות. אין העזרות בדברים חיצוניים ודעות קדומות.
הגיונות – שלבי הטלת הספק:
·         שלילת החושים: החושים לעיתים מטעים אותנו. אם יש פגיעה בתפיסה החושית – אפילו הקטנה ביותר - החושים הם אינם הדבר שאפשר לבסס עליו דברים.
·         לא ניתן להטיל ספק בעצם הקיום: למרות שלילת החושים, קיימת "תחושת המציאות". ההיות כאן של העולם. העובדה שההוויה קיימת, שהמציאות קיימת. הוויה הגופנית. קשה להטיל ספק בכך שאני מרגיש בגוף שלי ובסביבתי.
·         טיעון המשוגע (הטלת ספק ראשונה בעצם הקיום ופסילתה): יש אנשים שהם עניים והם חושבים שהם מלכים. הם לא תופסים את המציאות כפי שהיא. אולם דקארט פוסל את הטלת ספק הזו בקיום כי הוא טוען שהם משוגעים, אבל הוא עצמו אינו משוגע. ולכן לא יוכל לדעת מהו משוגע. הדיבור על אדם אחר אינה ראציונלית, כדי שהיא תהה רציונאלית האדם חייב להרגיש את התחושה בעצמו, בגוף ראשון. פוקו יגיד שכאן נקבעים גבולות הרציונאליות: דקארט קובע שיש משוגעים ולכן גבולות הרציונאליות נקבעים רק כאן: רציונאליות אלימה.
·         טיעון החלום: בחלום, אני עלול לחשוב שאני במציאות. דקארט ממשיך ובוחן טענה זו: יש חלומות בהם ניתן לומר בבירור שאני בחלום ולא במציאות (ובכך מהסס מעט ומטיל ספק בטענה), אולם, יש גם חלומות בהם התחושה היא מציאותית לחלוטין. משמעות: הקורא חייב להכיר בכך שרגע זה הוא אינו מציאותי, אלא חלק מחלום => חובה לוותר על תחושת המציאות. ההתכנסות הראשונה של האני בתוך עצמו. חיץ מוחלט בין ה"חוץ" (מחוץ לתודעה) ל"פנים" (בתוך התודעה) => אין קשר בין התודעה למציאות.
·         הבחנה בין המורכבים (פיסיקה) לפשוטים (המתמטיקה והלוגיקה): הטלת ספק בטיעון החלום היא רק בדברים המורכבים. טיעון זה אינו שולל את הרציונאליות שמנותקת מהמציאות.
·         טיעון האל - לדעתי יש אל והוא כל יכול, ולכן יכול גם להטעות אותי. אולם, אם האל קיים הוא טוב ולכן הוא לא צפוי להטעות אותי. אבל, לפעמים אני טועה – ולכן יתכן שהוא לא טוב ושאני טועה תמיד. נניח כעת שאולי לא קיים אל כזה ולכן עוברים לטיעון השד המתעתע (שזו דרגת שלמות נמוכה משל האל הכל-יכול)
·         השד המתעתע – פסילת המתמטיקה הטהורה שאינה תלויה בקיום העולם (מעבר למדעי הטבע). יתכן ש"מישהו" מתעתע בי לחשוב משהו שלא נכון – ולפיכך בעצם ניתן להטיל ספק בהכל, גם במושגים הפשוטים.
הספק הקרטזיאני – הערות כלליות
·         ספק רדיקאלי: הפגם הקל ביותר פוסל את האפשרות לקיום שיטה.
·         ספק היפרבולי
·         ספק היא שיטה מתודית: דקארט לא ספקן, הטלת הספק תשמש אותו למטרה אחרת.

No comments:

Post a Comment