Tuesday, August 30, 2011

שאלות למבחן בפסיכולוגיה


שאלות קצרות:

1.      הדגם כל אחד משלושת הרכיבים בעמדתו של סטודנט כלפי המרצה שלו.
2.      כיצד יכולה פונקצית הגנת האגו להסביר עמדות שליליות כלפי מתרגל שנתן לך ציון גרוע בעבודה?
3.      אתה מקשיב להרצאה בנושא שאינך מבין בו כשאתה עייף ולא חש בטוב. לאחר ההרצאה שואל אותך חברך לעמדתך בנושא מסוים שהועלה בהרצאה. אתה אומר בעייפות: " אני מסכים עם המרצה". הסבר את תהליך השכנוע על פי המודל של פטי וקסיופו .
4.      תמר ורותי נכנסו לחנות ספרים בקניון. תמר קנתה ספר אמנות יקר ורותי קנתה רק סימניה. מי מהשניים יתנסה בהרגשת דיסוננס חזקה יותר בעקבות הקנייה, ומדוע?
5.      במדינת ישראל מתקבלים פסקי דין המקלים מאוד עם עונשם של אנסים, במיוחד כאלו המוגדרים כ"בני טובים".  השופט מאיר שמגר, ניסח זאת בזמנו בזעם רב: ''חלק אינטגראלי מכל דיון בעבירת מין בבתי-המשפט שלנו הוא הפיכת המתלוננת לסמרטוט!''. ואכן, פעמים רבות, לצד הבלטת הטעמים הפטריוטיים שבשמם יש להקל בעונשו של האנס, ישנו ניסיון להציג את הנאנסת לא כקורבן, אלא כ ''מזמינת אונס''. איזה מושג תיאורטי שנלמד יכול להסביר תופעה זו? נמק.
6.      אברהם חושב שעורכי דין ערמומיים ושקרנים. הוא  יצא עם מיכל שהיא עורכת דין תמימה וכנה. מה יקרה לסטריאוטיפ של אברהם על עורכי דין? נמק.
7.      תאר שני תנאים שצריכים להתקיים כדי שהשערת המגע של אלפורט בנוגע להפחתת דעות קדומות תהיה יעילה.
תשובות

1.      קיימים שלושה היבטים: היבט קוגניטיבי –"אני חושב שהמרצה מעביר את החומר בצורה ברורה", היבט רגשי – " אני לא אוהב את המרצה הזה", היבט התנהגותי – "אני לא מגיע להרצאות של המרצה הזה".
2.      פונקצית הגנת האגו הינה התגוננות בפני אמת לא נעימה על עצמי או על זולתי.  אני יכולה לומר לעצמי כי המתרגל לא מבין את מה שכתבתי ולכן קיבלתי ציון נמוך. זה שאני כתבתי עבודה לא טובה- זה המתרגל שלא מבין.
3.      לפי המודל  של פטי וקסיופו אנשים יבחרו במסלול עיבוד שטחי או מעמיק . במצב בו אין לך יכולת להתרכז (עייפות, הרגשת לא טובה), מסלול העיבוד האפשרי הוא מסלול עיבוד שטחי. במסלול כזה עושים שימוש בהיוריסטיקות כדי להחליט אם לקבל עמדה מסוימת . כיוון שאת ההרצאה העביר מומחה, ואינך מבין בנושא ההרצאה, תשתמש בהיוריסטיקת המומחיות ותסמוך על דברי המרצה שהם אכן נכונים.
4.      תמר תחווה דיסוננס חזק יותר וצורך להצדיק את קנייה שלה, כיוון שהיא השקיעה יותר כסף במוצר שקנתה.
5.      המושג התיאורטי המתאים הוא האשמת הקורבן. מושג זה מתייחס למצב בו פוגע באחר ולא מתנהג בהתאם לנורמות. כדי להסביר לעצמו את התנהגותו הוא מאשים את קורבן בכך שגרם לו להתנהג באופן הזה, ובכך מסיר מעצמו את האחריות להתנהגות הנפשעת.
6.      הסטריאוטיפ של אברהם יישאר כפי שהוא. הוא יסווג את מיכל בתור דוגמא לא טיפוסית לעורכי הדין, כלומר יבצע תת-קטגוריזציה. וכך הסטריאוטיפ שלו לא יפגע.
7.      שני תנאים אפשריים כדי שהשערת המגע של אלפורט בנוגע להפחתת דעות קדומות תעבוד הם: 1) תמיכה ממסדית-חברתית בצעדים הננקטים למען קירוב הלבבות, 2) פוטנציאל גבוה להיכרות אישית- כלומר מפגשים תכופים המאפשרים היכרות אישית.


No comments:

Post a Comment