Friday, September 2, 2011

סוזן דאגלס- השידור מתחיל


סוזן דאגלס השידור מתחיל
כיצד התייחסו עיתונים ומגזינים לשיגעון הרדיו בארה"ב של שנות ה- 20?
תשובה: ההתיייחסות הייתה מעורבת: היו שהתלהבו מהחידוש והפוטנציאל התקשורתי הגלום ברדיו, היללו את השינויים שבאו בעקבותיו וניבאו המשך תהליך התפתחות פוליטי, תרבותי, חינוכי ודתי, והיו תגובות שחששו מתרבות ממוסחרת, המונית וחסרת טעם שביקשו להציב אמות מידה לרדיו ולתכניו. על כל פנים, שיגעון הרדיו הורגש בכל עיתון ומכל עבר יצאו קריאות לניצול מירבי של יכולותיו עבור האומה האמריקנית.

- מהו הקשר שנוצר בין הרדיו לבין האמונה כי ישנם חיים בעולמות אחרים?
תשובה: כחלק מתחביב הרדיו החדש, היו אזרחים רבים מעבירים שעות רבות בחיפוש אחרי תחנות על גלי האתר. הרדיו גם אפשר לאזרחים הסקרנים לשדר או לקלוט רעשים וגלים ממקומות רחוקים הנישאים דרך האויר. הרעיון של תקשורת עם חוצנים (במיוחד הסקרנות לגבי אנשי מאדים) סיקרן וריתק אזרחים וחוקרים שביקשו לבדוק האם קיימת אפשרות של שימוש ברדיו להעברת מסרים מחוץ לכדוה"א. הרדיו היה כלי מסתורי, מרתק ומלא אפשרויות באותם ימים וכך גם התייחסו אליו בעניין חייזרים.
- מהי תרבות "הדייג" של תחנות הרדיו ?
תשובה: תרבות חדשה שנולדה בעקבות הסקרנות למצוא תחנות חדשות ורחוקות. אזרחים היו מבלים שעות בחיפוש אחר תחנות שלא הכירו. זוהי תרבות שעיתון השווה אותה לדייג- דורש סבלנות, מסקרן, קל לביצוע, והשלל שנמצא ניתן לזיהוי במהירות. כך נפתחו המאזינים לסוגים חדשים של תרבות, מוזיקה, תכנים וזהויות.

- כיצד תרם הרדיו להתפתחות הקהילתיות והלאומיות?
תשובה: הרדיו הביא עמו שינויים בתפיסת התרבות (תקשורת המונים), המעמדות (היטשטשו), החינוך (זמין ונגיש), הפוליטיקה (המנהיג קרוב יותר) והדת (אירועים דתיים כחלק מהשידורים). כל אלה הביאו להתחזקות הקהילתיות ששותפה למידע ולתכנים שעוברים ברדיו. תחנות מקומיות מבטאות לאומיות וגאווה קהילתית. אירועים חשובים מרתקים את כלל האוכלוסיה למקלטי הרדיו והם הופכים למקשה אחת.

- מהי נקודת הדמיון בין קריאת העיתון המתוארת ב"קהיליות מדומיינות" של אנדרסון לבין האזנה לרדיו במאמר זה?
תשובה:  התחושה של האזנה בו זמנית של הרבה אנשים ממקומות רחוקים, לאותו שידור שחושבים על אותם דברים מזכירה את תחושת קריאת העיתון. גם הדמיון של עוד אנשים מהקהילה שחווים את חווית הרדיו ושותפים לקהל המאזינים. נקודה נוספת היא דמיון מקומות רחוקים שמוזכרים בחדשות ומקרבים את המאזין לחוויה אמיתית מדומיינת.
No comments:

Post a Comment