Friday, September 2, 2011

Thompson, J. B., The Media and Modernity


Thompson, J. B., The Media and Modernity

מהו הקשר בין הגלובליזציה להתגברות על מרחב וזמן?
בזכות תהליך הגלובליזציה (שיפורט בהמשך) אנשים מסוגלים לתקשר ביניהם מכל קצוות העולם, לפתח קשרים כלכליים, חברתיים ומדיניים. מחסומי מרחב (מקום) וזמן מטשטשים, התקשורת עוברת בין הצדדים ללא התייחסות למקום בו הם נמצאים ומבלי להתחשב בזמן העברת מסר.

מהי ההתפתחות הכרונולוגית של מדיה המעבירה מסר על פני מרחב?
ההתפתחות חלה מהמאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20, ההמצאות החשובות, ההתפתחויות של ערוצי תקשורת והשימושים הרחבים באותם אמצעים התפתחו באותה תקופה.
מהן שלושת ההתפתחויות העיקריות של אמצעי תקשורת שהשפיעו על יצירת תקשורת המונים גלובלית כפי שאנו מכירים אותה כיום?
פיתוח מערכת כבלים תת מימיים (אירופה לשאר העולם) – טלגרף. התפתחות סוכנויות ידיעות בינלאומיות (צילום וחדשות עיתונאיות), שידור ע"י גלים אלקטרו מגנטיים (מהיר, יכול להכיל כמות גדולה של אינפורמציה) – רדיו, רשת.

מהי  חשיבותה של סוכנויות ידיעות בהקשר הגלובלי?
האפשרות להעברת ידיעות בינלאומיות בזמן קצר, בכמות מרובה ומהימנה. חשוב לכל גוף מסחרי או ממשלתי שמבקש להיות מותאם ולהתעדכן במתרחש מחוץ למדינתו. מידע שהגיע לכל פינה בעולם נסמך על הסוכנויות וכך הפך לאחיד בתכנים עבור כל הקהלים (גלובליזציה של תוכן חדשותי ומסרים בינלאומיים) בפן גלובלי ולא רק לאומי או מקומי.

יש להתמקד בארבעת הנושאים בהם מתמקד  Thompson :
1. היווצרותם של תאגידי ענק במערכת התקשורת הגלובלית – שולטים ברמת המידע, הכמות, האיכות והאיזון בין נושאים. תאגידי ענק בעלי טכנולוגיה מתאימה ליצירת תכנים תקשורתיים מרוויחים על גבם של מדינות חלשות שמופעל עליהם לחץ לסיפוק הערוצים והתוכניות התקשורתיים. סכנה לאחידות תכנים ושליטה במסרים המגיעים לקהל (מונופול).
2. ההשפעה החברתית שיש לטכנולוגיות חדשות, בעיקר לכל הקשור בלווינים – לא כל חברה או מדינה יכולה להרשות לעצמה שימוש ופיתוח של הטכנולוגיות החדשות ולכן מסתמכים על אמריקה, אירופה ותאגידי הענק (מעצימים את כוחם). הלווינים כמקיפים תרבות גלובלית ורחבה.
3. אופי זרימת המידע והתקשורת במערכת הגלובלית – מידע זורם במערכת גלובלית באופן נגיש וישיר לכאורה. המידע מתאפשר לבעלי הטכנולוגיה המתאימה. המטרה היא ליצור זרימת מידע עקבית ותמידית באופן גלובלי דרך התקשורת.
4. הנגישות שיש או אין למערכת המידע הגלובלית – הנגישות נתונה לבעלי הטכנולוגיה והאמצעים. מערכת מידע גלובלית קיימת וזורמת אך הגישה דורשת תנאים מקדימים שלא קיימים בפועל באופן גלובלי.


No comments:

Post a Comment