Friday, April 27, 2012

תרבות בגישה הפונקציונליסטית


גישה פונקציונאליסטית:
1.תרבות כמקור של לכידות חברתית: תרבות היא אחד המוסדות שעונים על הצורך החברתי באינטגרציה. אצל דורקהיים תמיד קיים חשש מהתפרקות של חברה, אם לא יהיה משהו שכולנו נחווה יחד זה יביא לפירוקה של החברה. הדבר החשוב בתרבות שזו דרך חשיבה שמחלחלת אלינו בצורה מאוד עמוקה, כמו שבורדייה אמר שהן מוטעות עמוק בתוך תבניות אצלנו בראש-אנחנו אפילו לא מודעים לאופן שבו זה משפיע על החשיבה שלנו.
בגישה הפונקציונאלי סטית יש חשיבות גדולה לתרבות שנתפסת כהוויה שיוצרת את התודעה. האנשים נתפסים כעבדים מתוך מערכת הערכים והנורמות שלהם. קיומה של מערכת ערכים ומערכת נורמטיבית והשמירה עליה היא דבר מאוד חשוב. אפילו שדיברנו על סטייה מתוך הגישה הפונקציונאלי סטית דיברנו על הנושא של סימון גבולות הנורמאלי וזה התפקיד הפונקציונאלי של סטייה. 
2.ההנחה היא על שקיומה של חברה כולה{קונסנזוס}, אבל גם אפשרות של קיומן של תת-תרבויות. אומנם אפילו הגישה הפונקציונאליסטית החלה לדבר על תת תרבויות כמשהו שמסכן את תרבות הרוב. תת-תרבות תוארה כאלטרנטיבה שמסכנת את התרבות הדומיננטית.הפונקציה של קיומן של תת תרבויות, כמו שיש תת סעיפים, כשיש תת תרבויות ניתן לחזור אליהן ולמצוא בסופו של דבר שיכבה דקה של ערכים משותפים שעדיין מחברים את האזרחים הללו. אפילו אם יש לו תת תרבות משלו ניתן למצוא אצלו ערכים כוללים אוניברסאליים ששייכים לרוב. למשל התגלה שצרכנות זו איזה שהיא. הפונקציונליזם ראו בתת תרבויות כדיס פונקציה בעיקרון אבל דיברו גם על פונקציה של שינוי תרבותי, להסביר שינוי הרעיונות שלהם חודרים לאט לאט לחברה ולכן כך ניתן להסביר שינוי חברתי.אז במובן הזה זה פונקציונאלי. הגישה הזו מתקשה להסביר שינוי חברתי ועכשיו הם מבינים שהשינוי החברתי נובע מחדירתן וחלחולם של רעיונות של תת קבוצות לתוך קבוצת הרוב.

No comments:

Post a Comment