Saturday, April 28, 2012

אלן רייך והשוק הדואלי


השיח על השוק הדואלי:
אלן רייך:
השיח על שוק עבודה דואלי הוא בגלל שהמעבר בין שוק עבודה משני לראשוני הוא כמעט בלתי אפשרי. כפי שהכלכלה מציגה את זה יש מעבר נגיד לכולם בין שני סוגי השווקים וניתן לעלות ולרדת אבל תומכי הגישה של השוק הדואלי אומר שמה שהכלכלנים אומרים את זה זה לא נכון, וגם בעיות חברתיות ומעמד חברתי משפיע מאוד על הנושא של המעבר.
אלן רייך, אישה משכילה, מעמד בינוני גבוה. כשהיא שמה את כל הסממנים האלה של המעמד הבינוני מאחוריה, והיא לא לוקחת איתה חסכונות והולכת לשוק העבודה של נשים בשוק זמני,  ומנסה למצוא את מקומה בעולם מבלי שיש לה את המשאבים הרגילים שיש לה, אבל נכנסת לשוק העבודה עם המשאבים שנשים עניות נכנסות לשוק העבודה. אפילו שיש לה הון תרבותי ושפה שהם יותר טובים משל אישה ענייה שמתחילה ,היא בכל זאת נכנסת לשוק ללא חסכונות, ללא שום משאבים ומבינה שאפילו בשביל דירה צריך ערבות בנקאית ולשלם שכר דירה  של חודש ראשון מראש והיא שוכרת חדר במוטל כי שם צריך לשלם רק שבוע מראש. ואז היא מגלה שהיא מתחילה לעבוד בשכר מינימום. אין לה ידע שיאפשר לה למצוא עבודה בשוק ראשוני, היא נכנסת לשוק עבודה משני בשכר מינימום. ומה שמעניינן את אלן רייך, היא מנסה להבין את המלכודת הזאת
נקודת המוצא של החוקרת אומר שבארה"ב שכר המינימום הוא מאוד נמוך, וצריך להתבסס על ביטוח רפואי של המדינה שמיועד לעניים, ואם אתה מרוויח טיפה מעבר ל1000 אתה כבר צריך לשלם באופן פרטי וזה נורא יקר. 

No comments:

Post a Comment