Thursday, April 26, 2012

סטייה בגישה האינטראקציונית

סטייה בגישה האינטראקציונית:
1.הגדרת מצב משותפת מובחנת משל הקבוצה הדומיננטית.
2. גופמן-סטיגמטיזציה וקריירה סוטה:סטייה זה אחד הנושאים שהטרידו מאוד את גופמן. אבל מאינטראקציה סימובלית וגופמן אנו לוקחים שני מושגים חשובים כדי לדבר על סטייה:א.סטיגמטיזציה ב.וקריירה סוטה. אלו שני מושגים חשובים אצל גופמן.
3.סטיגמטיזציה-הערכה שלילית של החברה כלפי התנהגות או תכונה מסוימת:הדבקת הערכה חברתית שלילית להתנהגות מסוימת.  אין כאן תפיסה של מאפיין שלילי של הפעולה או המבצע הפעולה, אין תפיסה אינהרנטית של פעולות רעות מטבען, אלא על האופן שבה החברה מגדירה פעולה שלילית של אנשים מסוימת בסיטואציות מסוימות. פעולה מסוימת מדביקה לאדם שעשה אותה טעם שלילי-זה התהליך שסבו מתעסק גופמן. יש של שכונת עוני שיגנוב ממכולת וילד עשיר שיגנוב ממכולת האחרון יהפוך לגנב והראשון יהפוך לשובב. תהליך התיוג, מאדם שהפך פעולה סוטה הוא הופך לסוטה, איך קבוצה שעשתה פעולה סוטה הופכת לסוטה. גופמן כדי לחדד עוד יותר את המושג של סטייה הוא עושה גם דה-סטיגמטיזציה, כלומר, מצב הפוך לא להתייחס לפעולות מסוימות כסוג של סטייה אלא כנכות או מחלה.הסוציולוגיה הלכה והתרחקה ממושג הסטייה בשנים האחרונות אבל השיעור על סטייה חשוב מאוד.אך יש להיזהר ממנו.  פעם הייתה נטייה חזקה לתאר את הסוטה כמישהו שיש להתרחק ממנו ע"מ שלא ניפגע מהבעייתיות שלו.
4.מחלה או נכות כמושא של סטיגמה. גם אם לא נסכים שזו סטייה, היחס שהחברה מפנה אל המחלה או הפגם הגופני הם כאל סמנים של סטייה שגוררים הרחקה והסתגרות:האופן שבו החברה מתייחסת לאנשים, יש נטייה שגופמן חושף במחקריו, על ההתייחסות לאנשים שהם נכים כאל "פריקס" מוזרים, מי שאינם ראויים לבוא בכלל לחברה.ישנה נטייה לתאר את הסוטה כמישהו שיש להתרחק ממנו ע"מ שלא ניפגע מהבעייתיות שלו.
5.חולים נכים {וגם מכוערים, נמוכים ושמנים} מפנימים את האופן בו החברה רואה ופועלים בהתאם. הטענה של גופמן היא שהאדם הנכה או הפגוע או החולה הרבה פעמים מפנים  את האופן שבו אחרים מתייחסים אליו ואז הוא מתחיל להתייחס אל עצמו כמישהו בעייתי.ואז הוא מפתח קריירה של מי שיכולותיו מוגבלות והוא פועל ככה, ולכן הסיכוי שלו להיחלץ מהמקום הזה, שהחברה העניקה לו, קטן. אנשים מפנימים את התפיסה החברתית של מה החברה מאפשרת או לא מאפשרת להם, אבל גם מה שהם חושבים שהם יכולים או לא יכולים כתוצאה מהפנמה חברתית זו מגביל את סיכויי חייהם

No comments:

Post a Comment