Friday, April 27, 2012

סוציולוגיה: גישות פוסטקולוניאליות


סוציולוגיה: גישות פוסטקולוניאליות
1.גישות פוסטקולוניאליות בוחנות היררכיות אתניות וגזעיות כתוצר מאוחר של העידן הקולוניאלי:תחילה נתחיל בגישות הקולוניאליסטית: רבים טוענים שניתן למצוא דמיון מאוד גדול בים האידיאולוגיה של מודרניזציה לבין האידיאולוגיה שאפיינה את הקולוניאליזם של המאה ה-18/9-  הקולוניאליזם היה בעיקר במדינות אירופאיות כמו אנגליה, צרפת, בלגיה וכולי שיצאו להשתלט על אזורים כמון אמריקה הלטינית, אפריקה, אזורים "חדשים" שנחשבו נחותים.
היו לקולוניאליסטיים שני דברים ברעיון הכיבוש:
1.להפיץ את התרבות שלהם-את הנצרות-משימת התירבות
2.כסף, כוח משאבים
הרעיון היה ניקח את המשאבים{כסך, בני אדם}, וגם נפיץ את הדת שלנו כי היא הייתה מאוד מרכיב במאה ה-18 וה-19.  הברברים ברחבי העולם הם נטולי תרבות ואנחנו הלבנים,. מסעו של האדם הלבן, תפקידו בעולם, זה להפיץ את התרבות.זו הייתה אחת האידיאולוגיות המרכזיות שהזינו והצדיקו את הקולוניאליזם. והמבקרים של גישת המודרניזציה בעצם הם אומרים שגישת המודרניזציה היא גרסה מאוחרת של אותה משימת תירבות קולוניאליסטית שרואה באחר כנחות וזקוק לפיתוח. גישה זו לא אפיינה רק את הסוציולוגים אלא ממש את כל העולם באותה תקופה, אלפי מומחים חשבו אז את אותו  כיוון מחשבה.
הביקורת על גישה הקולוניאלית הייתה שהן משעתקות את היחסים של מי שנחשב נמוך מבחינה תרבותית.
2.סעיד: הבניית האחר הלא מערבי כחלק מהבניית ה"אנחנו" ה"מערבי". מדבר בספר חשוב שנקרא אוריינטליזם, המזרח הוגדר כיחידה תרבותית אחת והטענה של סעיד היא שהספרות הזו אינה מתארת מציאות קיימת אלא בעצם מבנה מציאות בינארית שבה המזרח מתואר כיחידה הומוגנית, בעוד שהמערב שלא היה קיים לפני כן, בעצם מכונן את עצמו כיחידה אחת שיש איזשהו לכידות פנימית עם מאפיינים משלה.הספרות שהופכת להיות חלק מרכזי בתרבות של הלבנים ב מאה -18, 19 כללה המון ספרות יפה על האחר האקזוטי, והרבה שירים ויצירות, תוך כדי ההתבוננות באחר והגדרתו, בעיקר המעמד הבינוני הלבן, מתאר עצמו כיחידה הומוגנית. משהו מערבי וטבעו ושונה מהאחר. המערב הוא יחידה.
3.פאנון: ערעור על יציבותן של זהויות. דיון באופן בו זהויות אתניות וגזעיות מכוננות ומקבלות את משמעותן בסביבה פוסט קולוניאלית. פאנון הוא בן למשפחה מעורבת צרפתית ופרטיריקאית, הוא פסיכיאטר, והוא שחור במראה שלו אבל אבא שלו היה בן לשושלת קולוניאליסטית צרפתית חזקה מאוד, והוא כל חייו חי על התפר הזה שבים מזרח למערב, בין האוריינטאלי לבין המערבי. הספר שלו עוסק כולו בתובנות שיש לפאנון מהחוויה של להיות מישהו שהוא בין לבין בעולם שמניח שקיימות זהויות מוחלטות שקיימת הבחנה מוחלטת. פאנון יודע על גופו עצמו שההבחנה בין מזרח למערב שנחשבת כה בסיסית וכה בינארית, היא לא תיתכן, כי הוא ממזג בתוך גופו של את שתי התרבויות ודרך החוויה האישית שלו שהוא גם מספר עליה, הוא מערער על ההבחנה הבינארית ומדבר על האופן שבו זהויות אתניות גזעיות נוצרות ומקבלות את משמעותן בסביבה פוסט קולוניאלית. 
הרעיון של הסרט זה שהוא לבן שבעזרת כדורים צבע את עצמו לשחור וככה הוא מראה שהיחס שהוא מקבל הוא של שחור ובעזרתו הוא מתקבל להארוורד!!! זה הופך את היוצרות. 

No comments:

Post a Comment