Tuesday, April 24, 2012

מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: דמיון סוציולוגי

מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: דמיון סוציולוגי

דמיון סוציולוגי הוא משהו שאנו רוכשים. אנחנו שונים זה מזה, לעיתים נפתח דמיון סוציולוגי, הבנה שפיתחנו לאורך החיים שהעובדה שמשהו קרה נגזר מההורים שלנו\ארץמוצא\מוצא עדתי\מצב כלכלי. מה שאנחנו מנסים לפתח הוא לא הקניית ידע אלא איך נראית החברה הישראלית (או האמריקאית והאירופאית). נכיר את הסדרים החברתיים הקיימים והמנגנונים הפועלים. נפתח דרך חברה ונלמד לשאול שאלות.
הגישות השונות בסוציולוגיה נבדלות זו מזה בעצם השאלות שהן שואלות. השאלות הן לא פחות חשובות מהתשובות שאנו מנסים לקבל דרך מחקר.
מהו דמיון סוציולוגי?                                                                                                            
    *הופך את האישי לפוליטי – יש לנו הסברים אישיים לדברים. ברגע שנפעיל דמיון סוציולוגי עוברים מרמת ההסברים האישיים לרמת הסבר פוליטי כלומר כל דבר נתון במחלוקת או מאבק בחברה. הסברים ברמה רחבה יותר.                                                                                                              
 * הסבר הנגזר מן הקונטקסט בו פועל האדם: היסטורי, מעמדי, תרבותי.  הסטורי- האם תמיד הדברים היו ככה, האם משהו השתנה. האם ניתן להשוות בין העבר לעכשיו. הקונטקסט ההיסטורי נלקח בחשבון בבחינה מנק' מבט סוציולגית. מעמדי\הסבר סוציואקונומי. (לגדול בחדר לבד\נסיעה לחו"ל\מימון לימודים וכו' מעידים על המעמד הסוציואוקנומי ממנו אדם מגיע.). כיצד מבנה ההזדמנויות הסוציוכלכלי מעצב תופעות מסויימות ודרכי פעולה או סיכויי חיים. הסבר תרבותי.                                                                                              
     דמיון סוציולוגי יוצר בסופו של דבר נק' מבט נוספת על העולם בהתבוננות על סיטואציות חברתיות או על כל דבר ביומיום שלנו.


מבוא לסוציולוגיה -סיכומים
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: התפתחות הסוציולוגיה והדמיון הסוציולוגי
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: צירים מרכזיים בסוציולוגיה
מבוא לסוציולוגיה-סיכומים: סוציאליזציה והבניית זהות
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: הבניית זהות
מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: דורקהיים על התאבדויות
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: היחיד והסדר החברתי
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: דירקהיים – מושגים מרכזיים
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: מרקס על הסדר החברתי
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: האינטראקציה הסימבולית
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: הבנייה חברתית של המציאות
מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: הפוזיטיביזם והביקורת עליו
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: קונצנזוס מול קונפליקט
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: סטייה ואחרות
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: מגדר 
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים : אי שיויון וזהות מגדרית - מין ומגדר
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: תופעת הריבוד החברתי
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: מערכת החינוך כמסלול למוביליות או כמערך של שעתוק
מבוא לסוציולוגיה - סיכום: גישות פוסטקולוניאליות
מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: תרבות
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: תרבות - גישות סוציולוגיות
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: מקס וובר – פעולה חברתית
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: ארגונים ובירוקרטיה
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: וובר - כלוב הברזל של הרציונליות
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: האופן בו ארגונים מעצבים את החברה
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: סוציולוגיה כלכלית
מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: סוציולוגיה של הכלכלה
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: יחסי הגומלין בין מדינה, אזרחות ולאומיות בעיצוב הסדר החברתי
מבוא לסוציולוגיה -סיכום: שיחים של אזרחות
מבוא לסוציולוגיה- סיכומים: שוק העבודה
מבוא לסוציולוגיה - סיכומים: סוציולוגיה פוליטית
סיכומים בסוציולוגיה
סיכומים

No comments:

Post a Comment